Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Tomasz Dworzecki, Beata Smolska-Ciszewska, Rafał Suwiński

Opublikowano: 30.06.2014

Rak płaskonabłonkowy przełyku u chorego po leczeniu z powodu siatkówczaka: czy germinalna mutacja genu RB1 wpływa na chemio- i promieniowrażliwość guza?

Squamous cell oesophageal cancer in retinoblastoma survivor: does germinal RB1 mutation influence chemoand radiosensitivity? OncoReview 2014; 2(14): 72-75. DOI:
STRESZCZENIE

Przedstawiono przypadek utrzymującej się ponad 2 lata całkowitej regresji raka płaskonabłonkowego przełyku po zastosowaniu radiochemioterapii u pacjenta wcześniej leczonego z powodu obustronnej postaci siatkówczaka. Drugie nowotwory u chorych leczonych z powodu dziedzicznej postaci siatkówczaka stanowią obecnie główną przyczynę śmierci tych osób w krajach rozwiniętych. Prace opisujące wyniki leczenia drugich nowotworów w tej grupie chorych są nieliczne, a prezentowane wyniki skłaniają do wniosku, że rokowanie tych pacjentów jest złe. Na podstawie dostępnej literatury trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, że odpowiedzialna jest za to biologia nowotworu uwarunkowana mutacją genu RB. W dyskusji omówiono wyniki prac klinicznych i laboratoryjnych sugerujące zwiększoną chemio- i promieniowrażliwość nowotworów ze zmniejszoną ekspresją genu RB. Jego rolę w odpowiedzi na zastosowane leczenie wykazano m.in. w przypadku raka płuca, raka piersi i raka pęcherza moczowego. Wyniki tych prac klinicznych potwierdzają prace laboratoryjne, w których zablokowanie ekspresji genu RB prowadziło do nasilenia cytotoksyczności cisplatyny, etopozydu i 5-fluorouracylu. Wydaje się, że bez klinicznego zastosowania oceny ekspresji genów trudno będzie uzyskać dalszy postęp w leczeniu nowotworów.

ABSTRACT

The case of complete response of squamous cell oesophageal cancer to radiochemotherapy in patient previously operated due to hereditary retinoblastoma is presented. Second cancers in retinoblastoma survivors are the main cause of death in that group of patients in developed countries. There is little data on the outcome of treatment in those patients but the few papers available suggest rather poor prognosis. However, it is not clear whether the biology of cancer determined by RB gene mutation is responsible for that. The data suggesting decreased radio- and chemoresistance in cancers with decreased RB gene expression is discussed in the present paper. The role of that gene in the response to cancer treatment was showed in lung, breast and bladder cancer. Moreover, laboratory studies seem to confirm clinical observations and show that RB gene inhibition leads to increased cytotoxic effect of cisplatin, etoposide and 5-fluorouracil. It seems that without the incorporation of gene expression profiling into clinical practice further improvement in cancer treatment will be difficult to achieve.

POPRZEDNIE NUMERY