Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Karolina Skóra

Opublikowano: 30.06.2014

Etapowość leczenia i opóźnienia w diagnostyce oraz leczeniu onkologicznym

Sequential oncological therapy and delays in oncological diagnostics and treatment OncoReview 2014; 2(14): 82-86. DOI:
STRESZCZENIE

Przyczynami niskiego odsetka wyleczeń chorych na nowotwory jest m.in. późne zdiagnozowanie pacjenta i opóźnienie procesu leczenia. Wynika to w dużej mierze z ograniczonego dostępu do standardowych metod rozpoznawania tych chorób i oczekiwania na samo leczenie. Opóźnienie w postawieniu diagnozy czy rozpoczęciu leczenia może mieć wiele przyczyn, które bywają związane zarówno z samym pacjentem, jak i z lekarzem czy z organizacją systemu opieki zdrowotnej. Wydaje się, że w Polsce największym problemem są opóźnienia związane z organizacją systemu opieki zdrowotnej. Badania wykazały, że późne rozpoczęcie leczenia może mieć znaczący wpływ na przeżycie pacjentów. Niska edukacja zdrowotna społeczeństwa, brak kompleksowości leczenia i kolejki, na które napotykają pacjenci, praktycznie na każdym etapie leczenia powodują, że nowotwory są często wykrywane w zaawansowanym stadium, a opóźnienie w podjęciu leczenia zmniejsza szanse pacjenta na całkowite wyzdrowienie.

ABSTRACT

One of the causes behind the low recovery rate among oncological patients is late diagnosis and delayed treatment. To a large extent it stems from the limited access to standard diagnostic methods, and from the extended waiting time for medical treatment. Delayed diagnosis or commencement of therapy might be patient-related, doctor-related, or might have more to do with the organization of the healthcare system. It would appear that the greatest problem in Poland is the system-related delay. Studies have demonstrated that delayed treatment might have a significant impact on patient survival. Poor health education of the society, lack of comprehensive treatment, and queues for medical care that patients come across virtually at all treatment stages result in neoplastic diseases being diagnosed in their advanced stage only, with delayed treatment lowering the patients’ chances of complete recovery.

POPRZEDNIE NUMERY