Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Antonia Tzonevska, Krasimir Tzvetkov, Mariana Atanasova, Anna Chakarova

Opublikowano: 30.09.2014

Narzędzia diagnostyczne medycyny nuklearnej do wczesnego wykrywania uszkodzeń mięśnia sercowego u pacjentek leczonych z powodu raka piersi

Nuclear medicine diagnostic tools for early detection of myocardial damage in treated breast cancer patients OncoReview 2014; 3(15): 93-99. DOI:
STRESZCZENIE

Streszczenie Najpoważniejszym działaniem niepożądanym występującym u pacjentek z nowotworem piersi poddanych leczeniu jest kardiotoksyczność terapii, która może prowadzić do przewlekłej niewydolności serca lub choroby wieńcowej, a także pogorszyć jakość życia. Aby temu zapobiec, konieczne jest wczesne wykrywanie powikłań kardiotoksycznych oraz zapewnienie odpowiedniej prewencji. Celem badania było wykrycie wczesnych objawów kardiotoksyczności. Materiał i metody badawcze: W badaniu wzięło udział 148 pacjentek z rozpoznanym rakiem piersi, w tym 64 po leczeniu skojarzonym (chemioterapia i radioterapia), 56 pacjentek po radioterapii oraz 28 pacjentek po chemioterapii. Przeprowadzono następujące badania: scyntygrafię mięśnia sercowego (techniką GSPECT-CT), echokardiografię oraz oznaczenie stężenia proBNP. Wyniki: Na podstawie analizy wyników stwierdzono wczesne objawy kardiotoksyczności u 46% pacjentek uczestniczących w badaniu. Do kryteriów wyłączających z badania należały: objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego, nieprawidłowości w zapisie EKG oraz nieprawidłowa wartość LVEF. Wyniki badania echokardiograficznego wskazywały na prawidłową czynność skurczową u wszystkich zakwalifikowanych do badania (n = 120) pacjentek (średnia wartość LVEF 64%), prawidłową czynność rozkurczową u 79 pacjentek (66%) oraz upośledzenie czynności rozkurczowej u 41 pacjentek (34%). Scyntygrafia mięśnia sercowego wykazała prawidłową czynność skurczową u wszystkich chorych (średnia wartość LVEF 68%), a brak dysfunkcji segmentarnej oraz upośledzenie czynności rozkurczowej u 47 pacjentek (32%). U 39 pacjentek (26%) stwierdzono zaburzenia perfuzji w określonych segmentach mięśnia sercowego. Prawidłową perfuzję mięśnia sercowego zaobserwowano u 125 pacjentek (84%). Oznaczenie stężenia proBNP: prawidłową wartość proBNP odnotowano u 64 pacjentek, a podwyższoną u 7 pacjentek (9%). Wniosek: Wyniki wskazują na możliwość wcześniejszego wykrycia objawów kardiotoksyczności niż w przypadku rutynowo wykonywanych badań diagnostycznych. Wykorzystując badanie techniką GSPECT-CT, można wykryć wczesne objawy uszkodzenia mięśnia sercowego przed uzyskaniem pozytywnego wyniku w innych rutynowo wykonywanych badaniach w kierunku kardiotoksyczności oraz przed wystąpieniem poważnych uszkodzeń morfologii mięśnia sercowego.

ABSTRACT

The most severe side effect in treated patients with breast cancer is treatment-induced cardiotoxicity, leading to chronic heart failure or CAD, and worsening the patient’s quality of life. The early detection and medical protection is needed to prevent it. The aim of the study was to detect early signs of cardiotoxicity. Material and methods: 148 breast cancer patients were included in the study: 64 after combined treatment (chemo- and radiotherapy), 56 patients after radiotherapy, 28 patients after chemotherapy. We performed myocardial scintigraphy (GSPECT-CT), EchoCG, proBNP measurement. Results: The analysis of the results present early signs of cardiotoxicity in 46% of investigated patients. Exclusion criteria were: patients with cardiac symptoms, pathologic ECG and LVEF. EchoCG results indicated normal systolic function in all (n = 120) patients (mean LVEF 64%), in 79 (66%) patients – normal diastolic function, in 41 (34%) patients diastolic dysfunction was found. Myocardial scintigraphy: normal systolic function was found in all patients (mean LVEF 68%), no segmental dysfunction, diastolic dysfunction had 47 (32%) patients. Hypoperfused myocardial segments were found in 39 (26%) patients. Normal myocardial perfusion had 125 (84%) patients. ProBNP: normal proBNP values were measured in 64 patients, increased values – in 7 (9%) patients. Conclusion: The results indicated earlier detection of signs of cardiotoxicity in comparison to the routine diagnostic methods. Applying myocardial GSPECT-CT, we can detect early signs of myocardial damage before positive results from routine tests for cardiotoxicity and before severe morphologic myocardial damage.

POPRZEDNIE NUMERY