Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Szymon Darocha, Sebastian Szmit, Radosław Pietura, Marcin Kurzyna

Opublikowano: 30.09.2014

Przezskórna plastyka balonowa żyły głównej górnej z implantacją dwóch stentów jako skuteczna metoda leczenia zespołu żyły głównej górnej w przebiegu raka płuca

Percutaneous vena cava superior angioplasty and stenting as an effective method of treatment in vena cava superior syndrome in the course of lung cancer OncoReview 2014; 3(15): 108-112. DOI:
STRESZCZENIE

Zespół żyły głównej górnej (VCSS, vena cava superior syndrome) jest stanem nagłego zagrożenia życia u chorych na nowotwory. Rokowanie zależy od rozpoznania histopatologicznego, nasilenia objawów klinicznych oraz od zastosowanego leczenia. W zależności od typu nowotworu leczeniem z wyboru może być radioterapia lub chemioterapia. U chorych z szybko nasilającymi się objawami klinicznymi uzasadnionym postępowaniem jest przezskórna plastyka balonowa żyły głównej górnej z implantacją stentów.

ABSTRACT

Vena cava superior syndrome (VCSS) is a sudden life-threatening condition encountered in patients with neoplasms. The prognosis depends on histopathological diagnosis, severity of clinical symptoms and administered treatment. Depending on the type of neoplasm, the treatment of choice may be radiotherapy or chemotherapy. In patients with rapidly increasing clinical symptoms the justified management is percutaneous balloon angioplasty of the superior vena cava with the placement of stents.

POPRZEDNIE NUMERY