Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Anna Kieszkowska-Grudny

Opublikowano: 31.12.2014

Zdrowie i choroba – aspekty medyczne i psychologiczne jakości życia chorych na nowotwory narządów rodnych

Health and disease – medical and psychological aspects of quality of life in patients with gynecological cancers OncoReview 2014; 4(16): 165-170. DOI: 10.5604/20828691.1134308.
STRESZCZENIE

Problematyka nowotworów narządów rodnych, z uwagi na ich lokalizację i związek z aspektami kobiecości, zdolnością reprodukcyjną, a także postrzeganiem przez kobietę własnego ciała, przynależy nie tylko do fizycznego, ale także do psychicznego wymiaru choroby nowotworowej. Utrata płodności może prowadzić do odczuwania żalu i smutku, pozostających długo po zakończeniu leczenia. Na jakość życia chorych na nowotwory narządów rodnych wpływają również inne czynniki: zwiększone ryzyko wcześniejszej menopauzy, poczucie utraty kobiecości, obniżenie libido czy też zaburzony obraz własnego ciała. Pojawiający się w tej sytuacji dystres może dodatkowo obniżać kondycję psychiczną, a także fizyczną oraz negatywnie wpływać na jakość życia i zdolności do mobilizacji organizmu do walki chorobą. Z tego względu istotne jest monitorowanie poziomu dystresu oraz poziomu jakości życia, w czym pomocne są dostępne instrumenty i narzędzia pomiarowe. Interwencje psychologiczne i psychoterapeutyczne mogą pomóc chorym na nowotwory narządów rodnych w podniesieniu samooceny związanej m.in. z cielesnością, w poprawie ogólnej jakości życia oraz w obniżeniu psychologicznego dystresu wywołanego chorobą i jej leczeniem.

ABSTRACT

Gynecological cancers, due to their location and relation to the aspects of femininity, reproductive ability and body image, are associated not only with the physical dimension of cancer, but also with the mental sphere. The loss of fertility may lead to feelings of sadness and grief that remain for a very long time after the treatment. In patients with gynecological cancers, the increased risk of early menopause, loss of femininity, decreased libido, or distorted body image can affect their quality of life. The distress emerging in this situation may further worsen the health condition and negatively affect the quality of life and ability to mobilize the organism to fight against the disease. For this reason, it is important to monitor the level of distress and quality of life using available questionnaires and measurement tools. Psychological interventions and psychotherapy can help women with gynecological cancers raise their self- -esteem related e.g. to corporeality, improve the overall quality of life and reduce the psychological distress caused by the disease and the treatment itself.

POPRZEDNIE NUMERY