Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Hayk S. Arakelyan

Opublikowano: 31.12.2014

Nowa integracyjna terapia fotodynamiczna nowotworów z użyciem lasera, magnetoterapii i ferromagnetyków pochodzenia roślinnego

New integrative PDT method of cancer treatment by means of laser, magnetic therapy and herbal ferromagnetics OncoReview 2014; 4(16): 171-174. DOI: 10.5604/20828691.1134310.
STRESZCZENIE

Integracyjna terapia fotodynamiczna nowotworów (IPDT) polega na łącznym stosowaniu czynników leczniczych, znacznie wzmagającym jej skuteczność. Najważniejszy efekt terapeutyczny wynika z wywołania w nowotworze agresywnych reakcji fotochemicznych. Głównym czynnikiem antykancerogennym tych reakcji jest powstawanie w ich trakcie wolnych rodników, które niszczą komórki nowotworowe. W celu podniesienia skuteczności metody PDT należy rozwiązać następujące problemy i zapewnić: łatwość produkcji i syntezy, wysoką selektywność w zakresie akumulacji w tkance nowotworowej, niską toksyczność w świetle i ciemności, wysoką wydajność kwantową generowania tlenu singletowego, szybkość usuwania z organizmu po zakończonej procedurze leczenia, absorpcję w interwałach spektralnych najbardziej transparentnych dla tkanek (interwały czerwieni i podczerwieni), optymalną interkonwersję między wydajnością kwantową a wydajnością kwantową fluorescencji. Efektywność metody PDT można znacząco zwiększyć poprzez: zwiększenie selektywności fotosensytyzatora i jego akumulacji w tkance nowotworowej oraz podniesienie destrukcji fotochemicznej tkanki nowotworowej wywołanej przez fotosensytyzator. Użycie w integracyjnej terapii fotodynamicznej lasera (Cyber Laser) może zwiększyć skuteczność terapii nowotworów do poziomu 94–96% i tym samym wyznaczyć nowy kierunek dla PDT.

ABSTRACT

Integrative photodynamic therapy (IPDT) of tumors consists of combined use of different curable factors that extremely increase the effectiveness of IPDT. The leading curable effect of PDT is determined by developing of aggressive photochemical reactions in the tumor. The main destructive factor of these reactions is the generation of free radicals that kill tumor’s cells. For PDT efficacy increasing it is necessary to solve the following problems and assure: easiness of production or synthesis; accumulation high selectivity regarding tumor tissue; low toxicity in light and darkness; singled oxygen generation high quant output; promptly elimination from the organism after the treatment procedure; good absorption in spectral intervals most transparent for tissues (red and infrared intervals); optimal interconversion between quant output and fluorescence quant output. PDT effectiveness may be significantly increased by means of: increasing of photosentisizer selectivity and accumulation in tumor tissue; increasing of tumor tissue photochemical destruction caused by photosensitizer. Realization of integrative PDT using Cyber Laser may increase tumor therapy effectiveness to 94–96% and at the same time will establish a new direction in PDT.

POPRZEDNIE NUMERY