Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Anna Raciborska, Katarzyna Bilska, Jolanta Antoniewicz, Magdalena Rychłowska-Pruszyńska, Carlos Rodriguez-Galindo, Anna Fijałkowska

Otrzymano/Received: 08.04.2015. Zaakceptowano/Accepted: 01.05.2015.

Skuteczne leczenie przełomu nadciśnieniowego u 2-letniego chłopca z neuroblastoma

Effective treatment of severe hypertensive crisis in 2-year-old child with neuroblastoma OncoReview 2015; 2(18): 53-56. DOI: 10.5604/20828691.1159656.
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono przypadek 2-letniego chłopca z rozpoznaniem neuroblastoma, u którego z powodu utrzymującego się wysokiego stężenia katecholamin we krwi rozwinął się przełom nadciśnieniowy. Doustne zastosowanie propranololu oraz inhibitorów angiotensyny przyniosło jedynie krótką przejściową poprawę. Dopiero włączenie labetalolu podanego dożylnie wraz z doustną doksazosyną spowodowało skuteczne obniżenie ciśnienia. Leczenie stosowano dłużej niż 3 tygodnie. W pracy wykazano skuteczność i bezpieczeństwo długotrwałego zastosowania antagonistów receptorów α i β u dzieci z rozpoznaniem neuroblastoma i ciężkim nadciśnieniem tętniczym wywołanym nadmiarem katecholamin.

ABSTRACT

We describe a case of a 2-year-old boy with neuroblastoma and high catecholamine levels which developed a severe hypertensive crisis. An oral propranolol and oral angiotensin-converting enzyme inhibitor were used with a mild short transient benefit. However, an intravenous labetalol and oral doxazosin used for over 3 weeks resulted in successful blood pressure control. This report highlights the prolonged use of α and β-adrenergic antagonist therapy in children with neuroblastoma with refractory catecholamine-induced hypertension.

POPRZEDNIE NUMERY