Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

Otrzymano/Received: 16.02.2015. Zaakceptowano/Accepted: 13.03.2015.

Wyniki wieloośrodkowego badania ankietowego na temat leczenia hormonozależnego raka piersi w Polsce w latach 2009–2013

Results of a multi-centre survey concerning the treatment of hormone-dependent breast cancer in Poland in 2009–2013 OncoReview 2015; 1(17): 21-26. DOI: 10.5604/20828691.1147506.
STRESZCZENIE

W celu przedstawienia wiarygodnego obrazu leczenia chorych na hormonozależnego raka piersi w Polsce przeprowadzono ankietę online w 19 ośrodkach onkologicznych. Uzyskano w ten sposób dane na temat leczenia 486 chorych (405 pierwotnie w I–III stopniu zaawansowania klinicznego, 81 pierwotnie w IV stopniu zaawansowania). Uznano, że w większości przypadków prowadzono leczenie skojarzone z wykorzystaniem metod chemioterapii, hormonoterapii, leczenia celowanego molekularnie, radioterapii oraz, w przypadku chorych leczonych radykalnie, metod chirurgicznych.

ABSTRACT

In order to present a reliable picture of hormone-dependent breast cancer treatment in Poland, an on-line survey has been conducted in 19 oncology centres. As a result, data on the treatment of 486 patients have been obtained (405 of them initially presenting with stage I–III of disease advancement, and 81 representing stage IV). It has been concluded that in the majority of cases the treatment in question involves combined therapy, including chemotherapy, hormonal therapy, targeted molecular therapy, radiotherapy, and surgical methods with reference to the group of patients subjected to radical treatment.

POPRZEDNIE NUMERY