Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Maciej Żechowicz, Konrad Wroński, Monika Rucińska

Otrzymano/Received: 23.02.2015. Zaakceptowano/Accepted: 27.04.2015.

Kardioonkologiczny balans u 75-letniego pacjenta z rakiem wątrobowokomórkowym CS IV i zaawansowaną zastoinową niewydolnością serca NYHA III w chwili rozpoznania

Cardiooncological balance in a 75-year-old male with a hepatocellular carcinoma CS IV and a congestive heart failure NYHA III „de novo” OncoReview 2015; 2(18): 57-61. DOI: 10.5604/20828691.1159657.
STRESZCZENIE

Opis przypadku przedstawia 75-letniego pacjenta, bez wcześniejszego wywiadu chorobowego, u którego rozpoznano niewydolność serca NYHA III de novo, przetrwałe migotanie przedsionków oraz raka wątrobowokomórkowego w IV stadium zaawansowania. Na podstawie dodatkowych badań obrazowych: echokardiografii, tomografii klatki piersiowej i tomografii jamy brzusznej, rozpoznano lymphangiosis carcinomatosa z towarzyszącym nadciśnieniem płucnym, rozsiew raka wątrobowokomórkowego w jamie brzusznej. Skalę sprawności pacjenta przed rozpoczęciem leczenia określono na WHO 3. Dzięki zastosowanemu leczeniu niewydolności serca i poprawie kontroli częstości rytmu serca, m.in. za pomocą β-blokera, ACE-inhibitora, spironolaktonu oraz furosemidu, uzyskano poprawę stanu ogólnego pacjenta do WHO 2. Ze względu na znaczne zaawansowanie zmian w wątrobie i uogólnienie choroby nowotworowej pacjenta nie zakwalifikowano do leczenia operacyjnego. Z uwagi na możliwy niekorzystny wpływ sorafenibu na funkcję skurczową i rozkurczową mięśnia sercowego wdrożono paliatywną chemioterapię według schematu FOLFOX (fluorouracyl, leukoworyna, oksaliplatyna), a jednocześnie pozostawiono pacjenta pod ścisłym ambulatoryjnym nadzorem kardiologicznym. Chory zmarł po 32 tygodniach od pierwszej hospitalizacji, a czas wolny od progresji wyniósł 12 tygodni od rozpoczęcia chemioterapii.

ABSTRACT

The case reports about a 75-years-old man without a previous medical history, in whom a heart failure NYHA III de novo was diagnosed together with persistent atrial fibrillation and hepatocellular carcinoma in clinical stage IV. Based on echocardiography and computed tomography there were pulmonary hypertension in course of lymphangiosis carcinomatosa as well as diffuse metastases in the abdomen diagnosed. Before the treatment initiation the patient was classified 3 in WHO performance status. After an improvement in control of the rhythm frequency and the heart failure treatment stabilisation with a β-blocker, an ACE-inhibitor, spironolactone and furosemide, the patient’s performance status improved to WHO 2. He was further disqualified from surgical procedures due to the advanced clinical stage of the oncological disease. Considering high probability of further cardiotoxic influence of sorafenib on the heart failure despite its satisfactory control, the patient was assigned to palliative chemotherapy with FOLFOX. Parallel he was strictly followed up cardiologically in an outpatient clinic what certainly supported the oncological treatment. The patient survived 32 weeks from the first hospitalization and the progression free survival was 12 weeks from the chemotherapy initiation.

POPRZEDNIE NUMERY