Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Joanna Streb, Agnieszka Słowik

Otrzymano/Received: 04.03.2015. Zaakceptowano/Accepted: 17.03.2015.

Efektywność i bezpieczeństwo doksorubicyny liposomalnej na przykładzie pacjentki leczonej z powodu uogólnionego raka piersi

Efficacy and safety of liposomal doxorubicin in a patient treated for metastatic breast cancer OncoReview 2015; 2(18): 67-70. DOI: 10.5604/20828691.1159659.
STRESZCZENIE

Liposomalna doksorubicyna jest nową formą chemioterapeutyku, który ze względu na swoje szczególne właściwości preferencyjnie gromadzi się w tkance nowotworowej. Z drugiej strony wykazuje niższe powinowactwo do kardiomiocytów, przez co jest mniej kardiotoksyczny niż forma tradycyjna. W wyniku tego istnieje możliwość stosowania postaci liposomalnej aż do czasu progresji choroby lub nietolerancji chemioterapii w postępowaniu paliatywnym bez przerywania leczenia po osiągnięciu maksymalnej skumulowanej dawki tradycyjnej doksorubicyny. W niniejszym artykule opisano przypadek pacjentki z rozpoznaniem raka piersi, która była pierwotnie leczona terapią adiuwantową, w tym chemioterapią, i u której po 7 latach obserwacji nastąpił nawrót choroby. W pierwotnym leczeniu paliatywnym pacjentki zastosowano chemioterapię opartą na liposomalnej doksorubicynie i cyklofosfamidzie, była ona bardzo dobrze tolerowana. Początkowo osiągnięto częściową remisję w płucach i węzłach chłonnych śródpiersia. Podczas całej terapii nie stwierdzono zmian patologicznych w elektrokardiogramie ani objawów zastoinowej niewydolności serca. Frakcja wyrzutowa lewej komory utrzymywała się w prawidłowych granicach.

ABSTRACT

Liposomal doxorubicin is a newer form of chemotherapeutic agents that, due to its own special properties, preferably accumulates in cancer tissue. On the other hand, it shows lower affinity to cardiomyocytes and in this way is less cardiotoxic. As a result of that, there is the possibility to use liposomal form of doxorubicin until disease progression or chemotherapy intolerance in palliative setting, without treatment cessation after reaching the maximum cumulative dose of conventional doxorubicin. In this article we describe the case of a female patient diagnosed with breast cancer who was primary treated with adjuvant treatment, including chemotherapy and in whom a disease recurrence occurred after seven years of observation. As a primary palliative treatment the patient received chemotherapy based on liposomal doxorubicin and cyclofosphamide with a very good tolerance. The initial response was partial remission in lungs and in mediastinal lymph nodes. During the whole course of therapy there were no pathological changes in electrocardiogram, no signs and no symptoms of congestive heart failure, and the left ventricular ejection fraction was within normal limits.

POPRZEDNIE NUMERY