Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Agnieszka Buraczewska, Joanna Kardas

Otrzymano/Received: 11.03.2015. Zaakceptowano/Accepted: 15.05.2015.

Śródmiąższowa choroba płuc wywołana ewerolimusem u chorego z rozsianym jasnokomórkowym rakiem nerki

Everolimus-induced interstitial lung disease in patient with metastatic renal cell carcinoma – case report and literature review OncoReview 2015; 3(19): 117-121. DOI: 10.5604/20828691.1171782.
STRESZCZENIE

W pracy opisano przypadek 70-letniego mężczyzny z rozsianym jasnokomórkowym rakiem nerki leczonego w drugiej linii ewerolimusem, po szybkiej progresji podczas terapii pierwszej linii z zastosowaniem inhibitora kinazy tyrozynowej, u którego podczas leczenia wystąpiło działanie niepożądane pod postacią polekowej choroby śródmiąższowej płuc. Dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego poglądów na częstość występowania, obraz kliniczny i znaczenie tego powikłania oraz proponowanej strategii postępowania.

ABSTRACT

We present a case of a 70-year-old man with metastatic renal cell carcinoma treated with second-line everolimus after rapid progression on first-line tyrosine kinase inhibitor, in whom a side effect of the therapy occurred in the form of a drug-induced interstitial lung disease. We also provide a review of the literature concerning opinions on incidence, clinical picture, consequences and management of the complication discussed.

POPRZEDNIE NUMERY