Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Piotr Brzeziński, Anca Chiriac

Otrzymano/Received: 31.12.2014. Zaakceptowano/Accepted: 02.09.2015.

Mucynoza mieszkowa na czole u 15-letniej dziewczynki

Follicular mucinosis on the forehead of a 15-year-old girl OncoReview 2015; 3(19): 122-124. DOI: 10.5604/20828691.1171797.
STRESZCZENIE

Mucynoza mieszkowa jest rzadką dermatozą charakteryzującą się nagromadzeniem mucyny w nabłonku mieszka włosowego i gruczołach łojowych. Klinicznie charakteryzuje się obecnością grudek lub dobrze ograniczonych i naciekowych blaszek. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 15-letniej dziewczynki, u której rozwinęła się w ciągu kilku tygodni bezobjawowa, rumieniowa i naciekowa blaszka, zlokalizowana w rejonie czoła. Nie stwierdzono regresji zmiany chorobowej po zastosowaniu miejscowych leków glikokortykosteroidowych i izotretynoiny przez 30 dni.

ABSTRACT

Follicular mucinosis is a rare dermatosis characterized by accumulation of mucin in the follicular epithelium and sebaceous glands. Clinically, it is characterized by the presence of papules or well-circumscribed and infiltrative plaques. In this paper, we report a case of a 15-year-old girl, in which an asymptomatic, erythematous and infiltrative plaque evolved within a few weeks in the forehead region. There was no regression of the lesion with the use of topical glucocorticosteroids and isotretinoinum for 30 days.

POPRZEDNIE NUMERY