Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Maksymilian Kruczała, Marek Ziobro, Aleksandra Grela-Wojewoda, Ida Cedrych

Otrzymano/Received: 02.02.2015. Zaakceptowano/Accepted: 07.07.2015.

Zaawansowany czerniak skóry – leczenie systemowe

Advanced skin melanoma – systemic treatment OncoReview 2015; 3(19): 133-138. DOI: 10.5604/20828691.1171802.
STRESZCZENIE

Zachorowalność i umieralność z powodu czerniaka skóry charakteryzuje się w Polsce stałą tendencją wzrostową. Rokowanie w przypadku choroby nieoperacyjnej/rozsianej pozostaje złe. Przez wiele lat złotym standardem leczenia systemowego była dakarbazyna. Obecnie obserwujemy duży postęp w zakresie terapii tej choroby. Wprowadzenie do praktyki klinicznej terapii celowanej oraz immunoterapii znacząco poprawiło wyniki leczenia. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnej wiedzy na temat terapii systemowej zaawansowanego czerniaka z uwzględnieniem dostępności leczenia w Polsce.

ABSTRACT

In Poland, morbidity and mortality rates for melanoma are constantly increasing. In the case of inoperable disease or distant metastases, prognosis remains poor. For many years, dacarbazine has been the gold standard in systemic treatment. Recently, a significant progress in melanoma therapy has been observed. Introducing targeted therapy or immunotherapy significantly improved treatment outcomes. This review paper presents current knowledge on systemic treatment of advanced melanoma, including treatment availability in Poland.

POPRZEDNIE NUMERY