Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Sheela P. Sawant, J. Prakruthi, Anuprita D. Daddi, Jaya Ghosh, Amit Joshi, Aruna Alahari Dhir

Otrzymano/Received: 08.09.2015. Zaakceptowano/Accepted: 04.12.2015.

Kardiotoksyczność indukowana cisplatyną – prezentacja dwóch przypadków

Cisplatin-induced cardiotoxicity – two case reports OncoReview 2015; 4(20): 145-150. DOI: 10.5604/20828691.1189719.
STRESZCZENIE

Cisplatyna od ponad 40 lat znajduje zastosowanie w chemioterapii różnych nowotworów. Toksyczność indukowana opartymi na niej schematami terapeutycznymi to przede wszystkim: toksyczność przewodu pokarmowego, toksyczność szpiku, neurotoksyczność, ototoksyczność oraz nefrotoksyczność. Chemioterapia oparta na cisplatynie kojarzona jest ponadto z szeroką gamą powikłań sercowo-naczyniowych. W niniejszej pracy przedstawiono 2 przypadki kardiotoksyczności indukowanej cisplatyną. Przedstawiamy przypadki 2 młodych pacjentów, u których doszło do ostrego zawału mięśnia sercowego podczas skojarzonej chemioterapii z zastosowaniem bleomycyny, etopozydu oraz cisplatyny. W pierwszym przypadku doszło do ostrego zawału mięśnia sercowego ściany przedniej z uniesieniem odcinka ST, a w drugim – do ostrego zawału mięśnia sercowego z obwodowymi tętniczymi powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi. Cisplatyna może indukować zdarzenia sercowo-naczyniowe. Klinicyści powinni z dużą ostrożnością postępować z pacjentami poddawanymi chemioterapii opartej na cisplatynie. Wczesne rozpoznanie kardiotoksyczności pozwala podjąć interwencję w odpowiednim czasie i zapobiec trwałemu uszkodzeniu serca.

ABSTRACT

Cisplatin has been used for over 40 years in various cancer chemotherapies. Toxicity induced by cisplatin-based therapeutic regimens include gastrointestinal toxicity, myelotoxicity, neurotoxicity, ototoxicity and nephrotoxicity. Cisplatin-based regimens have been associated with a wide range of cardiovascular complications. In this paper, we report 2 cases of cisplatin-induced cardiotoxicity. We present cases of 2 young patients who developed acute myocardial infarction during combination chemotherapy with bleomycin, etoposide and cisplatin. The first patient had acute anterior wall ST elevation myocardial infarction and the second one had acute myocardial infarction with peripheral arterial thromboembolism. Cisplatin use can result in cardiovascular events. Clinicians should be very cautious while managing patients on cisplatin-based chemotherapy. Early recognition of cardiotoxicity will allow for timely prevention of permanent cardiac damage.

POPRZEDNIE NUMERY