Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Justyna Borucka

Otrzymano/Received: 01.09.2015. Zaakceptowano/Accepted: 16.09.2015.

Efektywność i bezpieczeństwo doksorubicyny liposomalnej zastosowanej u chorej z rozsianym rakiem piersi

Safety and efficacy of liposomal doxorubicin in a patient treated for metastatic breast cancer OncoReview 2015; 4(20): 151-154. DOI: 10.5604/20828691.1189724.
STRESZCZENIE

Rak piersi to najczęstszy nowotwór złośliwy występujący wśród kobiet w Polsce i na świecie. Pomimo rozwoju nowoczesnych terapii cytostatyki nadal odgrywają jedną z głównych ról w jego leczeniu. Klasyczne antracykliny cechują się niekwestionowaną skutecznością w przypadku tego schorzenia, mają jednak niekorzystny profil toksyczności, co dotychczas ograniczało ich zastosowanie u kobiet z obciążeniami kardiologicznymi, a także u tych, które w przeszłości były leczone antracyklinami. Doprowadziło to do opracowania bezpieczniejszej formy leku, jaką jest doksorubicyna liposomalna, wykazująca – przy zachowaniu skuteczności działania – znacznie mniejszą kardiotoksyczność. W artykule przedstawiono przypadek pacjentki z uogólnionym rakiem piersi, u której po zastosowaniu klasycznej formy doksorubicyny leczenie kontynuowano jej liposomalną formą i uzyskano regresję zmian przerzutowych w wątrobie. Ponadto w trakcie dotychczasowej terapii doksorubicyną liposomalną nie obserwowano cech uszkodzenia serca.

ABSTRACT

Breast cancer is the most common malignancy among women in Poland and all over the world. Despite the development of modern therapies, cytostatics still play one of the main roles in treatment of this disease. Classic anthracyclines, besides unquestionable efficacy in this disease, have a disadvantageous toxicity profile. Therefore, until now, there has been a limitation in using these drugs in patients with cardiological conditions and in patients who had previously taken anthracyclines. That was the cause for the development of a less toxic form of drug, which is liposomal doxorubicin – being as effective as classic anthracycline it has reduced cardiotoxicity. This article presents the case of a patient with metastatic breast cancer, in whom, after treatment with classic doxorubicin, liposomal form was administered which caused regression of liver metastases. Moreover, during treatment with liposomal doxorubicin, there has been no evidence of heart impairment.

POPRZEDNIE NUMERY