Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Tomasz Trybek, Aldona Kowalska

Otrzymano/Received: 02.10.2015. Zaakceptowano/Accepted: 23.11.2015.

Guz przysadki przebiegający z akromegalią współistniejący z zespołem częściowo pustego siodła

Pituitary adenoma occurring with acromegaly coexisting with partially empty sella syndrome OncoReview 2015; 4(20): 160-163. DOI: 10.5604/20828691.1189744.
STRESZCZENIE

Mikrogruczolak przysadki przebiegający z akromegalią współistniejący z zespołem pustego siodła jest rzadkim przypadkiem klinicznym. Główne objawy wynikają z obecności czynnego hormonalnie guza przysadki. Zespół pustego siodła może utrudniać prawidłowe i szybkie rozpoznanie choroby, co z kolei wpływa na opóźnienie wdrożenia odpowiedniego leczenia. Autorzy pracy opisują przypadek 67-letniej kobiety hospitalizowanej z powodu akromegalii. Badanie MRI przysadki uwidoczniło częściowo puste siodło oraz mikrogruczolaka przysadki. Chora przebyła leczenie operacyjne. Kontrolne badanie MRI przysadki wykazało regresję gruczolaka bez cech wznowy w trakcie dotychczasowej obserwacji. Autorzy prezentują przegląd piśmiennictwa na ten temat.

ABSTRACT

Pituitary microadenoma occurring with acromegaly coexisting with empty sella syndrome is a rare clinical case. The main symptoms result from the presence of hormonally active pituitary tumor. Empty sella syndrome may hinder correct and prompt diagnosis, which may be important for effective therapy. We present a case of a 67-year-old woman admitted to hospital with acromegaly. MRI of the pituitary revealed partially empty sella and pituitary microadenoma. The patient underwent surgery. Follow-up MRI revealed regression of the pituitary adenoma without signs of recurrence during observation. We also present a review of literature.

POPRZEDNIE NUMERY