Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Zuzanna Borysiewicz, Iwona Ryniewicz-Zander

Otrzymano/Received: 01.12.2015. Zaakceptowano/Accepted: 21.12.2015.

Profil toksyczności lapatynibu z kapecytabiną w zaawansowanym raku piersi na podstawie obserwacji jednoośrodkowej

Toxicity profile of lapatinib plus capecitabine in advanced breast cancer – a single-centre follow-up study OncoReview 2015; 4(20): 164-168. DOI: 10.5604/20828691.1189750.
STRESZCZENIE

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet na świecie i w Polsce, stanowiącym 25% wszystkich nowotworów. Lapatynib należy do odwracalnych inhibitorów kinazy tyrozynowej receptorów HER -1 i HER -2. W połączeniu z kapecytabiną jest stosowany u chorych na zaawansowanego raka piersi z nadmierną ekspresją receptora HER -2. W artykule przeanalizowaliśmy dane z dokumentacji medycznej 24 chorych na raka piersi, leczonych lapatynibem z kapecytabiną w latach 2010–2015, pod kątem toksyczności występującej podczas terapii. Głównymi działaniami niepożądanymi obserwowanymi podczas leczenia były: biegunka, nudności i wymioty, toksyczność skórna oraz wzrost aktywności transaminaz. U 3 chorych wystąpiły działania niepożądane w stopniu 3. według CTCAE. Najczęstszą przyczyną zakończenia terapii była progresja choroby. W przeprowadzonej analizie terapia lapatynibem z kapecytabiną okazała się leczeniem dobrze tolerowanym.

ABSTRACT

Breast cancer is the most prevalent female neoplasm in Poland as well as in the rest of the world, accounting for 25% of all cancers. Lapatinib is a reversible inhibitor of the HER-1 and HER-2 tyrosine kinase receptors. Combined with capecitabine, it is administered in patients suffering from advanced breast cancer with HER-2 receptor overexpression. The present article analyses data obtained from medical records of 24 breast cancer patients treated with lapatinib and capecitabine in the years 2010–2015, in order to examine the treatment-related toxicity. The major adverse effects observed under treatment included diarrhoea, nausea, emesis, skin toxicity, and elevated transaminases. In 3 patients, grade 3 adverse events were reported, as assessed in accordance with CTCAE. The most frequent cause behind the cessation of treatment was disease progression. The analysis has indicated that lapatinib plus capecitabine is a well-tolerated treatment regimen.

POPRZEDNIE NUMERY