Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Joseph R. Carver

Otrzymano/Received: 8.02.2016. Zaakceptowano/Accepted: 3.03.2016.

Transplantacja szpiku kostnego – jak możemy poprawiać rokowanie kardiologiczne chorych?

Bone marrow transplantation – how can we maximize cardiac status? OncoReview 2016; 1(21): 8-10. DOI: 10.5604/20828691.1198513.
STRESZCZENIE

Brak

--
ABSTRACT

None

--

POPRZEDNIE NUMERY