Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Hassan Tariq, Eric E. Harrison

Otrzymano/Received: 8.02.2016. Zaakceptowano/Accepted: 22.02.2016.

Powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego związane z radioterapią i innymi rodzajami ekspozycji na promieniowanie

Cardiovascular concerns from radiation therapy and other radiation exposure OncoReview 2016; 1(21): 14-17. DOI: 10.5604/20828691.1198515.
STRESZCZENIE

Brak

--
ABSTRACT

None

--

POPRZEDNIE NUMERY