Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Rafał Mańczak, Michał Wilk, Anna Walaszkowska-Czyż, Michał Florczyk, Sebastian Szmit

Otrzymano/Received: 25.01.2016. Zaakceptowano/Accepted: 5.04.2016.

Ciężka stenoza aortalna u pacjentki z rakiem piersi

Severe aortic stenosis in a patient with breast cancer OncoReview 2016; 2(22): 49-56. DOI: 10.5604/20828691.1207960.
STRESZCZENIE

Przedstawiamy przypadek 68-letniej kobiety z ciężką objawową stenozą aortalną i miejscowo zaawansowanym rakiem piersi. Ze względu na obecność istotnej choroby serca pacjentka nie została pierwotnie zakwalifikowana do zabiegu mastektomii. W pierwszym etapie zastosowano neoadiuwantową chemioterapię z wykluczeniem antracyklin, następnie wszczepiono protezę biologiczną w ujście aortalne. Po udanej korekcji wady zastawkowej serca z powodzeniem wykonano zabieg mastektomii z limfadenektomią i rozpoczęto hormonoterapię. Po 42 miesiącach obserwacji pacjentka pozostawała w dobrym stanie ogólnym, bez cech nawrotu nowotworu i bez objawów niewydolności serca, kontynuowano hormonoterapię.

ABSTRACT

We present a case of 68-year-old female with severe symptomatic aortic stenosis and locally advanced breast cancer disqualified from mastectomy due to heart failure and from aortic valve replacement due to malignant neoplasm. The patient received neoadjuvant chemotherapy without anthracyclines. The aortic valve replacement was performed and then mastectomy and lymphadenectomy were made without hemodynamic complications. Adjuvant hormonotherapy was started. During 42 months of follow-up the patient remained free of recurrent cancer disease as well as no progression of heart failure was observed.

POPRZEDNIE NUMERY