Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Justyna Norwa, Szymon Darocha, Anna Dobosiewicz, Andrzej Koteja, Arkadiusz Pietrasik, Radosław Pietura, Adam Torbicki, Sebastian Szmit, Marcin Kurzyna

Otrzymano/Received: 13.05.2016. Zaakceptowano/Accepted: 19.05.2016.

Przezskórne usunięcie ułamanego fragmentu portu naczyniowego u dwóch pacjentek poddawanych długotrwałej chemioterapii

Percutaneous retrieval of a fractured portacath fragment in two patients undergoing long-term chemotherapy OncoReview 2016; 2(22): 57-61. DOI: 10.5604/20828691.1207965.
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono dwa przypadki kliniczne pacjentek z chorobą nowotworową będących w trakcie chemioterapii, u których na podstawie zdjęcia przeglądowego klatki piersiowej stwierdzono obecność oderwanego fragmentu końcówki cewnika portu naczyniowego. W pierwszym przypadku doszło do przemieszczenia fragmentu portu do lewej tętnicy płucnej. Brak części cewnika stwierdzono podczas procedury usunięcia portu z powodu jego niedrożności. Wcześniej nie zaobserwowano innych objawów klinicznych. W drugim przypadku stwierdzono oderwanie cewnika na wysokości jego wejścia do żyły podobojczykowej i przemieszczenie do prawej komory serca, czemu towarzyszył mało nasilony ból i obrzęk okolicy podobojczykowej. Obie pacjentki poddano skutecznym zabiegom przezskórnego usunięcia ciała obcego za pomocą cewników wewnątrznaczyniowych. Zabiegi przeprowadzono z dostępu przez żyłę udową. Nie odnotowano powikłań.

ABSTRACT

The paper discusses two clinical cases of cancer patients undergoing chemotherapy, in whom fractured and displaced tips of portacath catheters were revealed based on plain chest imaging. In the first case, the portacath fragment migrated to the left pulmonary artery, with the missing catheter tip revealed during the procedure of port removal due to its occlusion, with no other prior clinical symptoms. In the second case, the catheter broke off at the level of its entry into the subclavian vein, and migrated into the right cardiac ventricle, which was accompanied by mild pain and oedema in the subclavicular region. Both patients underwent successful procedures of percutaneous foreign body retrieval with the use of endovascular snares. The procedures were performed via femoral vein access, with no complications.

POPRZEDNIE NUMERY