Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Agnieszka Buraczewska, Joanna Kardas

Otrzymano/Received: 11.05.2016. Zaakceptowano/Accepted: 23.05.2016.

Rak brodawkowaty nerki – opis przypadku kilkuletniego przeżycia bez progresji pacjenta z chorobą rozsianą leczonego pazopanibem na tle przeglądu aktualnego piśmiennictwa

Papillary renal cell carcinoma – case report of a patient with disseminated disease treated with pazopanib with several years of survival against reviewing current literature OncoReview 2016; 2(22): 62-65. DOI: 10.5604/20828691.1207967.
STRESZCZENIE

Rak brodawkowaty jest drugim co do częstości typem histologicznym raka nerkowokomórkowego o odrębnej cytogenetyce, histologii i odmiennym rokowaniu. Cechuje się on znacznie gorszą odpowiedzią na terapie ukierunkowane molekularnie, stanowiące o postępie w raku jasnokomórkowym. Przedstawiamy przegląd danych dotyczących prób jego leczenia oraz prezentujemy kazuistyczny przypadek kilkuletniej kontroli choroby rozsianej za pomocą pazopanibu.

ABSTRACT

Papillary renal cell carcinoma is the second most common histological type of renal cell carcinoma with distinct cytogenetics, histology and prognosis. It exhibits significantly poorer response to molecular targeted therapies, which are about the progress in clear cell carcinoma. We present an overview of the treatment trials and report a casuistic case of metastatic disease controlled for several years with pazopanib.

POPRZEDNIE NUMERY