Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Andrzej Nowicki, Paulina Farbicka

Otrzymano/Received: 22.03.2016. Zaakceptowano/Accepted: 19.05.2016.

Wybrane aspekty psychospołeczne życia chorych ze stomią

Selected psychosocial aspects of life of patients with a stoma OncoReview 2016; 2(22): 72-76. DOI: 10.5604/20828691.1207987.
STRESZCZENIE

Choroby nowotworowe powodują ogromne problemy – przede wszystkim natury fizycznej oraz psychicznej. Nie można zapominać także o funkcjonowaniu chorych onkologicznych w sferze społecznej i duchowej. Rosnąca tendencja w zakresie zapadalności na raka odbytnicy sprawia, że choroba ta staje się priorytetem dla lekarzy, pielęgniarek i psychoonkologów. Pomimo coraz wyższej jakości usług medycznych pacjenci borykają się z wieloma problemami związanymi z leczeniem raka, którego następstwem może być wytworzenie kolostomii. Zabieg niezbędny do uratowania życia chorego często jest odbierany przez niego jako okaleczenie. Akceptacja choroby i satysfakcja z życia u osób ze stomią po operacji raka odbytnicy zależą od wielu czynników. Ogromny wpływ mają: wsparcie społeczne, warunki życia oraz czas, jaki upłynął od wytworzenia stomii. Niezwykle ważną rolę odgrywa pielęgniarka stomijna. Widząc trudności w adaptacji stomii, powinna weryfikować pesymistyczne myśli chorego dotyczące jego osoby, kształtować poczucie odpowiedzialności – od drobnych po duże sprawy oraz wzmacniać poczucie samodzielności.

ABSTRACT

Cancer causes huge problems, physical and mental nature mainly. In particular, we cannot forget about the functioning of these patients in the social and spiritual spheres. The increasing trend of incidence of rectal cancer makes the disease is becoming a priority for doctors, nurses and psycho-oncologists. Despite the increasing quality of medical services, patients face a number of problems associated with cancer treatment, which may result in formation of a colostomy. The procedure, which is necessary to save the patient’s life, is often perceived by them as “mutilation”. Acceptance of the disease and satisfaction of life in patients with a stoma after the operation for rectal cancer are dependent on many factors. Social support, living conditions and the time elapsed since creation of the stoma have great impact. “Stoma nurse” plays an extremely important role. Seeing the difficulties in adapting the stoma she should verify the patient’s pessimism as to his/her own self, develops a sense of responsibility from minor to major issues and strengthen a sense of independence.

POPRZEDNIE NUMERY