Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Anna Kieszkowska-Grudny

Otrzymano/Received: 11.01.2016. Zaakceptowano/Accepted: 12.04.2016.

Mindfulness, czyli praktyka uważności, w leczeniu bólu przewlekłego i poprawie jakości życia chorych onkologicznych i niechorujących na nowotwór

Mindfulness in the treatment of chronic pain and improvement in the quality of life of both oncological and non-oncological patients OncoReview 2016; 2(22): 77-85. DOI: 10.5604/20828691.1207990.
STRESZCZENIE

Ból, który towarzyszy prawie co trzeciemu Polakowi, jest coraz większym wyzwaniem natury medycznej, psychologicznej i społecznej. Zwalczanie bólu, szczególnie przewlekłego, staje się jednym z ważniejszych zadań współczesnej opieki zdrowotnej. Wiąże się to z poszukiwaniem skutecznych metod terapeutycznych nie tylko w zakresie farmakoterapii, lecz także psychoterapii, fizjoterapii, chirurgii oraz z łączeniem tych form leczenia. Mindfulness, czyli praktyka uważności, jest jedną z nowszych modalności terapii poznawczo- behawioralnej i jako metoda wspierająca farmakologiczne leczenie bólu wydaje się ciekawym i skutecznym rozwiązaniem zmniejszającym subiektywne odczucia bólowe zarówno chorych onkologicznych, jak i niechorujących na nowotwór. Może też pozytywnie wpływać na jakość życia, redukować towarzyszące chorobie objawy depresji i poziom lęku. Aktualne wyniki badań zachęcają do kontynuowania prac badawczych w tym zakresie, jak również do dalszej oceny skuteczności treningów uważności w różnych obszarach medycyny.

ABSTRACT

Pain, which accompanies almost every third Pole, is an ever greater medical, psychological and social challenge. Relieving pain, and chronic one in particular, is now becoming one of the most important tasks for contemporary health care systems. It involves searching for efficacious therapeutic methods, not only with respect to pharmacotherapy, but also psychotherapy, physiotherapy, surgery, and a combination of those forms of treatment. Mindfulness is one of the newest modalities of cognitive behavioural therapy, and as a method that supports pharmacological pain management, it appears to be an interesting and efficacious way of reducing subjective pain experience in both oncological and non-oncological patients. It may also have a positive impact on the quality of life, reducing disease-related depressive symptoms and anxiety. Current study results encourage us to continue research in the field, and to further assess the efficacy of mindfulness trainings in different realms of medicine.

POPRZEDNIE NUMERY