Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Angelika Copija, Dariusz Waniczek, Katarzyna Walkiewicz, Łukasz Głogowski, Henryk Augustyniak, Ewa Nowakowska-Zajdel

Otrzymano/Received: 25.02.2016. Zaakceptowano/Accepted: 16.05.2016.

PTEN – znaczenie kliniczne w raku jelita grubego

PTEN – clinical significance in colorectal cancer OncoReview 2016; 2(22): 86-90. DOI: 10.5604/20828691.1207995.
STRESZCZENIE

PTEN (phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome ten) to ludzki gen supresorowy, którego białkowym produktem jest dwuspecyficzna fosfataza, odgrywająca złożoną rolę w procesach regulacji cyklu komórkowego i apoptozy poprzez udział w mechanizmie przewodzenia sygnałów do komórki na szlaku kinazy tyrozynowej B (PI3K/Akt/mTOR). Osłabienie lub utratę funkcji PTEN wiąże się z patogenezą wielu nowotworów, w tym raka jelita grubego. Istnieją doniesienia wskazujące na stopniowe osłabianie funkcji PTEN w sekwencji przemian: tkanka prawidłowa–polip–gruczolakorak–nowotwór rozsiany. Wykazano związek między utratą funkcji PTEN a większym zaawansowaniem klinicznym raka jelita grubego, wyrażającym się m.in. wyższym stopniem w klasyfikacji TNM i większą skłonnością do tworzenia przerzutów odległych, co w części badań przekładało się na krótsze przeżycie pacjentów w okresie obserwacji. Potencjalna wartość predykcyjna utraty funkcji PTEN w odniesieniu do terapii celowanej ukierunkowanej na receptor naskórkowego czynnika wzrostu u pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego stanowi przedmiot kontrowersji. Potencjalne zastosowanie oceny PTEN w praktyce klinicznej jako czynnika prognostycznego i/lub predykcyjnego wymaga dalszych, dobrze skonstruowanych badań prospektywnych na większej populacji chorych, z zastosowaniem ujednoliconej metodologii. Celem pracy jest podsumowanie aktualnego stanu wiedzy na temat roli genu PTEN i białka PTEN w patogenezie raka jelita grubego oraz znaczenia PTEN w praktyce klinicznej.

ABSTRACT

Phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome ten (PTEN ) is a human suppressor gene. Its protein product is a bispecific phosphatase playing the complex role in the cell cycle regulating processes and apoptosis by the mechanism of signal transduction into the cell via tyrosine kinase B signaling pathway (PI3K/Akt/mTOR). Reduction or loss of PTEN function is implicated in the pathogenesis of many malignancies, including colorectal cancer. A gradual decrease in the function of PTEN in the sequence of transformations: normal tissue–polyp–adenocarcinoma – disseminated cancer was indicated. The relation between the PTEN loss and the higher clinical severity of colorectal cancer was observed, i.a. higher TNM status and higher tendency to form metastases, leading in some of the studies to shortened patients survival during the observation period. The potential predictive value of the PTEN function loss for the EGFR-targeted therapy in patients with advanced colorectal cancer is the subject of controversy. The potential application of PTEN assessment in clinical practice as a prognostic and/or predictive factor requires further well-designed prospective studies on larger patient population, using the unified methodology. The aim of the study is to summarize the current knowledge on the role of PTEN gene and PTEN protein in the pathogenesis of colorectal cancer and the role of PTEN in clinical practice.

POPRZEDNIE NUMERY