Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Lucia Setteyova, Ljuba Bacharova, Beata Mladosievicova

Otrzymano/Received: 19.07.2016. Zaakceptowano/Accepted: 2.09.2016.

Wydłużenie odstępu QT wywołane przeciwnowotworowymi lekami celowanymi

QT prolongation due to targeted anticancer therapy OncoReview 2016; 3(23): 103-112. DOI: 10.5604/20828691.1220896.
STRESZCZENIE

Coraz więcej leków ukierunkowanych molekularnie może nieoczekiwanie wywoływać wydłużenie odstępu QT. U pacjentów onkologicznych do jego wystąpienia mogą predysponować także: leki stosowane w klasycznej chemioterapii, dyselektrolitemia, zaburzenia endokrynologiczne, choroby serca czy niedożywienie. Z kolei wydłużenie odstępu QT może prowadzić do groźnych arytmii komorowych, m.in. torsade de pointes (TdP). Związek między występowaniem wydłużonego odstępu QT a tachyarytmiami komorowymi jest przedmiotem wielu kontrowersji. Odstęp QT obrazuje czas trwania depolaryzacji i repolaryzacji komór. W przypadku chorych onkologicznych przyczyną jego wydłużenia i występowania groźnych komorowych zaburzeń rytmu jest nie tylko nieprawidłowa funkcja kanałów jonowych, lecz także często zaburzenia mikrostruktury mięśnia sercowego czy stany towarzyszące chorobie nowotworowej. Celem niniejszego artykułu jest podsumowanie aktualnego stanu wiedzy na temat wydłużonego odstępu QT u pacjentów z nowotworem złośliwym, ze szczególnym uwzględnieniem chorych poddanych terapii lekami celowanymi.

ABSTRACT

A growing number of targeted anticancer agents has shown the unexpected ability to induce QT interval prolongation. In addition, standard chemotherapeutics and a variety of conditions such as electrolyte abnormalities, endocrine disorders, cardiac diseases, nutritional disturbances and other factors may be associated with long QT syndrome in cancer patients. Prolongation of the QT interval can lead to life-threatening ventricular arrhythmias, including ‘torsade de pointes’ (TdP). The association between long QT interval and ventricular arrhythmias remains the subject of many controversies. The QT interval represents the time interval of both ventricular depolarization and repolarization. Not only abnormalities of ion channels, but also changes in the myocardial microarchitecture and other factors and disorders frequently seen in cancer patients may participate in its prolongation and potential risk of ventricular arrhythmias. The aim of this review was to summarize current knowledge about QT prolongation in cancer patients with the special focus on targeted therapy.

POPRZEDNIE NUMERY