Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Piotr Futyma, Marek Płoszczyca, Ryszard Głuszczyk, Jerzy Kuźniar

Otrzymano/Received: 30.05.2016. Zaakceptowano/Accepted: 2.06.2016.

„Ratujące życie” nieadekwatne wyładowania kardiowertera-defibrylatora u pacjenta z chorobą nowotworową

“Life-saving” inappropriate implantable cardioverter-defibrillator shocks in a cancer patient OncoReview 2016; 3(23): 118-121. DOI: 10.5604/20828691.1220900.
STRESZCZENIE

Obniżenie frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF, left ventricle ejection fraction) u pacjentów z chorobą nowotworową może ich dyskwalifikować z celowanego leczenia onkologicznego. Przedstawiamy przypadek 63-letniego chorego z nowotworem żołądka, leczonego paliatywnie, z współwystępującą kardiomiopatią rozstrzeniową, utrwalonym migotaniem przedsionków (AF, atrial fibrillation) i po wszczepieniu kardiowertera-defibrylatora (ICD, implantable cardioverter-defibrillator), u którego nieadekwatne wyładowania ICD doprowadziły do nieoczekiwanego powrotu rytmu zatokowego i znaczącej poprawy LVEF, wobec czego chory został przekwalifikowany do celowanej chemioterapii. Podsumowując, nieoczekiwany powrót rytmu zatokowego u pacjentów onkologicznych z AF i obniżoną LVEF może doprowadzić do polepszenia LVEF i pozwolić na zastosowanie leczenia przeciwnowotworowego poprawiającego rokowanie.

ABSTRACT

Impaired left ventricular ejection fraction (LVEF) in patients with cancer can disqualify them from targeted antineoplastic treatment. We present the case of 63-year-old male with gastric cancer treated palliatively, with concomitant dilated cardiomyopathy, atrial fibrillation (AF) and after implantation of a cardioverter-defibrillator (ICD), in whom inappropriate ICD discharges caused unexpected return of sinus rhythm and significant LVEF improvement, what subsequently led to reclassification to targeted chemotherapy. In conclusion, unexpected return of sinus rhythm in cancer patients with AF and reduced LVEF may lead to LVEF recovery and enable the use of antineoplastic treatment with improved prognosis.

POPRZEDNIE NUMERY