Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Tomasz Ociepa

Otrzymano/Received: 12.05.2016. Zaakceptowano/Accepted: 30.05.2016.

Nawracająca inwazyjna aspergiloza płucna lub zakażenie z przełamania u dziecka po haploidentycznej transplantacji komórek hematopoetycznych

Recurrent invasive pulmonary aspergillosis or breakthrough fungal infection in a child after haploidentical hematopoietic stem cell transplantation OncoReview 2016; 3(23): 122-127. DOI: 10.5604/20828691.1220901.
STRESZCZENIE

Inwazyjne zakażenia grzybicze (IZG) są ciężkimi i zagrażającymi życiu powikłaniami infekcyjnymi występującymi przede wszystkim u pacjentów z głębokimi deficytami odporności. Opisano przypadek 14-letniego chłopca z zespołem mielodysplastycznym (MDS, myelodysplastic syndrome) po haploidentycznym przeszczepieniu komórek hematopoetycznych, u którego rozpoznano IZG pod postacią płucnej aspergilozy, a następnie – mimo stosowanej profilaktyki wtórnej – jej prawdopodobnej reaktywacji lub infekcji z przełamania. Dzięki intensywnemu leczeniu przeciwgrzybiczemu (początkowo worikonazol, następnie leczenie skojarzone, a w końcu monoterapia przy zastosowaniu lipidowej postaci amfoterycyny B) stan pacjenta zdecydowanie się poprawił i ustąpiły objawy zakażenia.

ABSTRACT

Invasive fungal infections (IFI) are devastating and life-threatening infections affecting especially immunocompromised patients. We report on a case of a 14-year-old boy with myelodysplastic syndrome (MDS), after haploidentical hematopoietic stem cell transplantation, in whom invasive pulmonary aspergillosis (IA) was diagnosed and successfully treated with subsequent (despite the secondary antifungal prophylaxis) IA or breakthrough infection development. Thanks to intensive and broad spectrum antifungal treatment (voriconazole upfront therapy, followed by a combination of voriconazole and micafungin, and eventually by the amphotericin B lipid complex), significant improvement was accomplished.

POPRZEDNIE NUMERY