Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Joanna Kardas, Agnieszka Buraczewska

Otrzymano/Received: 5.05.2016. Zaakceptowano/Accepted: 17.07.2016.

Wieloletnie przeżycie chorych na międzybłoniaka opłucnej leczonych pemetreksedem podtrzymująco – seria przypadków i przegląd piśmiennictwa

Maintenance chemotherapy with pemetrexed in patients with malignant pleural mesothelioma – case series and review of the literature OncoReview 2016; 3(23): 128-133. DOI: 10.5604/20828691.1220902.
STRESZCZENIE

Międzybłoniak opłucnej to rzadki nowotwór o złym rokowaniu. Jedyną radykalną terapią jest leczenie chirurgiczne możliwe do zastosowania tylko w nielicznych przypadkach miejscowego stadium zaawansowania choroby. Radioterapia odgrywa rolę w postępowaniu paliatywnym i ma charakter objawowy. Rozważa się jej zastosowanie w leczeniu uzupełniającym po chirurgii radykalnej. Podejmuje się również próby leczenia skojarzonego z zastosowaniem chemioterapii. U pacjentów z rozległym zaawansowaniem miejscowym lub z chorobą rozsianą leczeniem z wyboru pozostaje chemioterapia paliatywna. Za najskuteczniejszą formę terapii paliatywnej uznaje się schemat dwulekowy z zastosowaniem cisplatyny i pemetreksedu. Przedstawiamy opisy przypadków 3 pacjentów, u których po zastosowaniu standardowej chemioterapii paliatywnej pemetreksedem z cisplatyną z dobrą odpowiedzią radiologiczną i kliniczną kontynuowano terapię pemetreksedem w ramach leczenia podtrzymującego. U wszystkich pacjentów uzyskano wieloletnią odpowiedź na zastosowane leczenie przy akceptowalnej toksyczności. Kolejne etapy terapii były omawiane z chorymi i wyrażali oni świadomą zgodę na proponowane postępowanie. Leczenie podtrzymujące pemetreksedem w międzybłoniaku opłucnej nie jest terapią standardową. Znane są doniesienia na temat skuteczności takiego postępowania u wybranych chorych. Istnieje konieczność przeprowadzenia randomizowanych badań prospektywnych, jednak ograniczeniem jest rzadkość występowania międzybłoniaka opłucnej.

ABSTRACT

Malignant pleural mesothelioma is a rare neoplasm with poor prognosis. Surgical complete resection, which is the only radical therapy available, is only possible in a minority of patients who suffer from a locally advanced disease. Radiotherapy can be considered as an adjuvant therapy after surgery or as supportive treatment in palliative care. Attempts are also made at combining it with chemotherapy. In cases of locally advanced, non-resectable or metastatic disease, chemotherapy remains the treatment of choice. The most effective palliative chemotherapy is the pemetrexed plus cisplatin regimen. We describe 3 cases of patients who underwent standard palliative chemotherapy with pemetrexed and cisplatin, manifesting good radiological and clinical response, followed by maintenance therapy with pemetrexed. The use of pemetrexed maintenance therapy helped achieve many years of disease control with acceptable toxicity. The consecutive stages of therapy were continuously discussed with our patients, and their informed consent was obtained. Pemetrexed maintenance therapy is not a standard procedure, but recent findings suggest it may be an efficacious option to consider in selected groups of patients. Further randomized prospective studies are needed, but a limiting factor is the rarity of the disease.

POPRZEDNIE NUMERY