Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Joanna Kufel-Grabowska

Otrzymano/Received: 14.07.2016. Zaakceptowano/Accepted: 25.09.2016.

Płodność u chorych z rozpoznaniem raka piersi

Fertility and breast cancer OncoReview 2016; 4(24): 157-161. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5057.
STRESZCZENIE

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet na świecie. Chorują na niego głównie kobiety starsze > 60. r.ż., rzadko stwierdza się raka piersi u kobiet młodych < 40. r.ż. (6,5%) i u kobiet bardzo młodych < 35. r.ż. (0,6%). U młodych chorych z rozpoznaniem raka piersi musimy zmierzyć się z dodatkowym problemem, jakim jest płodność i wszystkie jej aspekty. Stanowi to niemałe wyzwanie dla onkologa, który już przed leczeniem powinien zaproponować chorej skuteczną metodę antykoncepcji, niezbędną w trakcie całej terapii przeciwnowotworowej, a także zapewnić jej takie leczenie przeciwnowotworowe, które w jak najmniejszym zakresie będzie zmniejszało jej możliwości rozrodu. Natomiast w przypadku raka piersi związanego z ciążą lekarz prowadzący leczenie powinien zastosować terapię bezpieczną zarówno dla matki, jaki i dla płodu. Chemioterapia, radioterapia, hormonoterapia, immunoterapia mogą w mniejszym lub większym stopniu uszkadzać funkcję jajników, powodując u kobiet < 50. r.ż. zatrzymanie miesiączki od 33% do 76%, jednak dzięki zastosowaniu technik zachowania płodności i wspomaganego rozrodu coraz więcej ciąż kończy się sukcesem, nawet u pacjentek leczonych wcześniej z powodu raka piersi.

ABSTRACT

Breast cancer is the most common cancer among females worldwide. The mean age of breast cancer patients is > 60 yrs old, and it is seldom found in women < 40 yrs old (6.5%) and in very young women < 35 yrs old (0.6%). In young females, fertility and all its aspects are an additional therapeutic challenge. Before initiating treatment, the oncologist should offer effective contraception to be applied throughout the therapy, bearing in mind that fertility preservation is of utmost importance. When it comes to breast cancer in pregnancy, the attending physician should use a therapy which is safe for both the mother and the foetus. Chemotherapy, radiotherapy, hormonal therapy and immunotherapy can, to a lesser or greater degree, damage the ovarian function resulting in amenorrhea in women < 50 yrs (33–76%). However, owing to fertility preservation strategies, more and more pregnancies are successful, even in breast cancer survivors.

POPRZEDNIE NUMERY