Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Jan Styczyński

Otrzymano/Received: 12.05.2016. Zaakceptowano/Accepted: 5.09.2016.

Inwazyjna aspergiloza płucna u dziecka z ostrą białaczką mieloblastyczną: farmakoterapia i postępowanie chirurgiczne

Invasive pulmonary aspergillosis in a child with acute myeloid leukaemia: pharmacotherapy and surgical management OncoReview 2016; 4(24): 169-174. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5060.
STRESZCZENIE

W pracy opisano przebieg postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u pacjentki z inwazyjną chorobą grzybiczą (IFD, invasive fungal disease) płuc i wznową ostrej białaczki mieloblastycznej, poddanej chemioterapii, a następnie przeszczepieniu komórek krwiotwórczych. Usunięcie fragmentu miąższu płucnego wynikało z lokalizacji zmian grzybiczych w okolicy naczyń krwionośnych. Pobranie materiału z miejsca zajętego chorobą umożliwiło postawienie udokumentowanej IFD. Analiza przypadku potwierdza, że postać płucna IFD ma zazwyczaj etiologię aspergilozy, a w jej farmakoterapii najlepiej sprawdzają się leki dobrze penetrujące do tkanki płucnej: lipidowy kompleks amfoterycyny B i worykonazol.

ABSTRACT

This paper reports on diagnostic and therapeutic management of pulmonary invasive fungal disease (IFD) in a child with relapsed acute myeloid leukaemia, undergoing chemotherapy followed by haematopoietic stem cell transplantation. Surgical management with resection of the involved lung tissue was based on the location of fungal infiltrates close to large circulatory vessels. After examination of resected pulmonary tissue, a diagnosis of proven IFD was done. This case report is an example that aspergillosis is usually the cause for pulmonary IFD. Pharmacotherapy of pulmonary IFD should be based on compounds with good penetration to lung tissue: amphotericin B lipid form or voriconazole.

POPRZEDNIE NUMERY