Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Magdalena Szczepańska, Grzegorz Charliński

Otrzymano/Received: 6.06.2016. Zaakceptowano/Accepted: 8.09.2016.

Inwazyjne zakażenie grzybicze u chorego na ostrą białaczkę szpikową

Invasive fungal infection in an acute myeloid leukaemia patient OncoReview 2016; 4(24): 175-178. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5061.
STRESZCZENIE

Inwazyjne zakażenie grzybicze (IZG) jest jednym z najpoważniejszych powikłań leczenia ostrej białaczki szpikowej (OBSz) stwierdzanych w okresie mielosupresji wynikającej z intensywnego leczenia chemioterapeutycznego i stanowi przyczynę zgonu 30–70% chorych. Z tego powodu w okresie mielosupresji rutynowo stosowana jest profilaktyka przeciwgrzybicza. W przypadku podejrzenia aktywnego zakażenia chorych należy szybko zdiagnozować i wdrożyć skuteczną terapię przeciwgrzybiczą. Nowoczesne modele terapii wymagają stosowania kosztownych schematów i często wiążą się z długotrwałą hospitalizacją oraz koniecznością intensywnego leczenia wspomagającego.

ABSTRACT

Invasive fungal infections (IFI) are one of the most severe complications of treatment in patients with acute myeloid leukaemia (AML) that are diagnosed during the myelosuppression period following intensive chemotherapy. Due to a high mortality rate reaching up to 30–70%, IFI require an adequate prevention, and once an active infection is diagnosed – a rapid diagnosis and an effective antifungal therapy. Modern therapy models are based on expensive treatment regimens and are often associated with long-term hospitalization and the need for intensive supportive treatment.

POPRZEDNIE NUMERY