Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Agnieszka Gębara-Puchniarz, Beata Hryciuk, Rafał Stec, Cezary Szczylik, Bartłomiej Grala, Wojciech Kozłowski

Otrzymano/Received: 26.09.2016. Zaakceptowano/Accepted: 14.11.2016.

Mięsakowaty rak nerkowokomórkowy: strategia leczenia, przegląd literatury i opis przypadku

Sarcomatoid renal-cell carcinoma: treatment strategy, review of the literature and a case report OncoReview 2016; 4(24): 184-187. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5066.
STRESZCZENIE

Wstęp: Mięsakowaty rak nerkowokomórkowy jest bardzo rzadkim nowotworem o agresywnym przebiegu i złym rokowaniu. Do tej pory nie zostały opracowane standardy postępowania w tym podtypie histologicznym raka nerki ze względu na jego oporność na różne formy leczenia systemowego. Metody: Przedstawiamy przypadek 58-letniej kobiety po lewostronnej nefrektomii z powodu raka jasnokomórkowego z komponentem sarkomatycznym oraz prawostronnej nefrektomii z powodu synchronicznego raka jasnokomórkowego. W I linii leczenia pacjentka otrzymała bewacyzumab i temsirolimus w ramach badania klinicznego. W II linii zastosowano terapię skojarzoną gemcytabiną z doksorubicyną, a w III – ifosfamid. U chorej wykonano dwukrotnie resekcję zmian przerzutowych w płucach i raz – resekcję przerzutów w wątrobie. Wnioski: Leczenie chirurgiczne (w tym metastazektomia) z następowym leczeniem systemowym wydaje się właściwym postępowaniem terapeutycznym w raku nerki z komponentem mięsakowatym. Opracowanie optymalnego schematu terapii systemowej wymaga dalszych prospektywnych, randomizowanych badań klinicznych.

ABSTRACT

Introduction: Sarcomatoid renal-cell carcinoma is a very rare cancer characterised with aggressive course of disease and poor prognosis. At present there are no standards of care for this histologic subtype of renal cell carcinoma resistant to various forms of systemic treatment. Methods: The study describes a case of 58 year old woman after left nephrectomy for clear cell carcinoma with sarcomatoid component and after resection of right-kidney tumour for synchronous clear cell carcinoma who received first-line bevacizumab and temsirolimus under the clinical trial, and then second-line chemotherapy based on gemcitabine and doxorubicin and ifosfamide-based third-line chemotherapy. The patient underwent pulmonary metastasectomy twice, and once a metastasectomy for liver metastases. Conclusions: Surgery (including metastases treatment) followed by the systemic chemotherapy seems to be correct option of treatment in patients with renal cell carcinoma with sarcomatoid features. The development of optimum method of systemic treatment requires further prospective randomised trials.

POPRZEDNIE NUMERY