Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Iwona Zakrzewska

Otrzymano/Received: 28.06.2016. Zaakceptowano/Accepted: 20.10.2016.

Długoletnie przeżycie młodego chorego po leczeniu wielodyscyplinarnym z wyjściowo nieoperacyjnym rakiem żołądka z przerzutami do wątroby i węzła chłonnego trzewnego

Long-term survival of a young patient after multi-disciplinary treatment of initially inoperable stomach cancer with metastases to the liver and visceral lymph node OncoReview 2016; 4(24): 188-192. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5067.
STRESZCZENIE

Opisano przypadek 5-letniego przeżycia 30-letniego mężczyzny, u którego wyjściowo zdiagnozowano nieoperacyjnego raka żołądka z przerzutami do wątroby i węzła chłonnego trzewnego. Zastosowane leczenie systemowe (8 cykli chemioterapii DCF) spowodowało niemal całkowitą regresję zmian i umożliwiło wykonanie radykalnej resekcji żołądka wraz ze śledzioną. Po 8 miesiącach od zabiegu stwierdzono progresję choroby nowotworowej w postaci kilku zmian przerzutowych do wątroby. Chory otrzymał chemioterapię paliatywną II linii (4 cykle chemioterapii EOX), która doprowadziła do znacznego zmniejszenia zmian, dzięki czemu wykonano metastazektomię przerzutów z wątroby. Pacjent pozostaje w remisji choroby od 3 lat.

ABSTRACT

This paper reports on a 5-year survival of a 30-year-old male patient initially diagnosed with inoperable stomach cancer with metastases to the liver and the visceral lymph node. The systemic treatment regimen (8 cycles of DCF chemotherapy) resulted in an almost complete regression and enabled implementation of a radical resection of the stomach along with the spleen. Eight months into the treatment, the disease progressed producing several metastatic lesions to the liver. The patient received second-line palliative chemotherapy (4 cycles of EOX) which led to a significant reduction of the lesions. This enabled hepatic metastasectomy. The patient has remained in remission for 3 years.

POPRZEDNIE NUMERY