Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Piotr Plecka

Otrzymano/Received: 18.07.2016. Zaakceptowano/Accepted: 25.10.2016.

Zastosowanie niepegylowanej doksorubicyny z kapecytabiną w pierwszym rzucie leczenia rozsianego raka piersi

Non-pegylated liposomal doxorubicin plus capecitabine as first-line treatment in metastatic breast cancer OncoReview 2016; 4(24): 193-198. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5068.
STRESZCZENIE

Cel: Określenie profilu toksyczności i skuteczności podawania łącznie niepegylowanej doksorubicyny i kapecytabiny w schemacie LipAX. Materiały i metody: Analizie poddano 5 pacjentek leczonych w I rzucie rozsianego raka piersi. Otrzymywały one dożylne wlewy niepegylowanej doksorubicyny i doustnie kapecytabinę w dawkach typowych dla monoterapii do czasu progresji lub wystąpienia nieakceptowalnej toksyczności. Wyniki: Badane otrzymały łącznie 26 pełnych kursów w schemacie LipAX. Podczas leczenia wystąpiło 15 powikłań, w tym 7 ciężkich, w III stopniu natężenia. Doszło jedynie do 2 powikłań hematologicznych, pozostałych 13 miało charakter niehematologiczny. Działania niepożądane nie wystąpiły u jednej chorej. Oprócz leczenia objawowego z ich powodu 2 razy zmniejszano dawkę kapecytabiny i raz – niepegylowanej doksorubicyny. Korzyść kliniczną odniosły 4 chore, a u jednej wystąpiła progresja w trakcie leczenia. Średni czas do progresji wyniósł 10,4 miesiąca, a średni czas przeżycia – 34,2 miesiąca. W okresie obserwacji trwającej 54 miesiące doszło do 4 zgonów, a 1 badana żyje nadal i jest leczona. Wnioski: Schemat LipAX był dość dobrze tolerowany, ale ze względu na to, że większość pacjentek zakończyła leczenie z powodu działań niepożądanych, a nie progresji, należy rozważyć odpowiednią redukcję dawek cytostatyków. Schemat LipAX pozwala uzyskać u niektórych chorych długotrwałe remisje, co zachęca do dalszych badań nad tą formą.

ABSTRACT

Purpose: To determine the toxicity and efficacy profile of non-pegylated liposomal doxorubicin in combination with capecitabine administered according to LipAX regimen. Materials and methods: The analysis included 5 female patients undergoing first-line treatment for metastatic breast cancer. Patients received non-pegylated liposomal doxorubicin intravenously and oral capecitabine at usual doses used for monotherapy, until disease progression or unacceptable toxicity. Results: Patients received a total of 26 complete treatment cycles according to LipAX regimen. During treatment, 15 toxicities occurred, including 7 adverse events with grade 3 severity. Only two haematological toxicities were observed, and the other 13 were of a non-haematological nature. Only one patient experienced no adverse events. Apart from symptomatic treatment, the capecitabine dose was reduced twice and the non-pegylated liposomal doxorubicin once. Positive clinical outcomes were observed in 4 patients, and disease progression was reported in the case of 1 patient in the course of the treatment. The median time to disease progression was 10.4 months, and the median overall survival was 34.2 months. During the 54-month follow-up, 4 of the patients died. The surviving patient continues treatment. Conclusions: Therapy according to the LipAX regimen was relatively well tolerated, however, since the majority of patients discontinued treatment due to adverse events, and not disease progression, an adequate reduction in the cytostatic doses should be considered. The use of the LipAX regimen may contribute to the achievement of long-term remission in some patients, a fact that encourages further studies on this form of therapy.

POPRZEDNIE NUMERY