Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Małgorzata Domagała-Haduch, Marek Jasiówka, Łukasz Nowak, Ida Cedrych

Otrzymano/Received: 29.08.2016. Zaakceptowano/Accepted: 2.12.2016.

Powikłania terapii antyangiogennej w leczeniu paliatywnym raka jelita grubego

Complications of palliative antiangiogenic therapy in patients with colorectal cancer OncoReview 2016; 4(24): 199-204. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5069.
STRESZCZENIE

Wstęp: Bewacyzumab to lek antyangiogenny stosowany w wielu nowotworach litych. Jednym z nich jest gruczolakorak jelita grubego. Skuteczność i bezpieczeństwo bewacyzumabu zostało potwierdzone w licznych wieloośrodkowych badaniach klinicznych. Cel: Analiza bezpieczeństwa leczenia bewacyzumabem chorych na raka jelita grubego w IV stopniu zaawansowania. Materiał i metody: Analizie retrospektywnej poddano historie chorób 42 pacjentów z rozpoznaniem zaawansowanego raka jelita grubego leczonych w Klinice Nowotworów Układowych i Uogólnionych Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej- -Curie, Oddział w Krakowie w latach 2007–2014. Wyniki: Mediana czasu leczenia bewacyzumabem w badanej grupie wyniosła 6 miesięcy. Mediana czasu przeżycia wolnego od progresji choroby nowotworowej to 8,5 miesiąca. Działania niepożądane bewacyzumabu wystąpiły u 43% leczonych. Najczęstszymi z nich były krwawienia oraz nadciśnienie tętnicze. U 6 chorych (14,3%) leczenie antyangiogenne zostało przerwane z powodu ciężkich działań niepożądanych (incydenty zakrzepowo-zatorowe, krwotoki, perforacja przewodu pokarmowego). Wnioski: Bewacyzumab może być bezpiecznie stosowany u pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego, jeśli znajdują się oni pod ścisłą kontrolą onkologa i lekarza ogólnego.

ABSTRACT

Introduction: Bevacizumab is an antiangiogenic drug used in the therapy of numerous solid tumours including colorectal adenocarcinoma. The efficacy and safety of bevacizumab has been demonstrated in many multicenter clinical trials. The scope of this paper is to analyze the safety profile of bevacizumab in patients with stage IV colorectal cancer. Aim of the study: Analysis of toxicity and safety of the treatment with bevacizumab patients with colorectal cancer in the metastatic stage. Material and methods: Retrospective analysis of medical records of 42 patients with advanced colorectal cancer treated in the Department of Systemic and Generalized Malignancies, Maria Skłodowska-Curie Memorial Institute of Oncology, Kraków Branch, in the period 2007–2014. Results: The median time of treatment with bevacizumab was 6 months. The median duration of progression-free survival (PFS) was 8.5 months. Toxicity of treatment with bevacizumab affected 43 percent of patients. The most common adverse events observed was hypertension and bleeding. In 6 patients (14.3%) the treatment with bevacizumab was interrupted due to adverse events (thromboembolic events, bleeding and gastrointestinal perforation). Conclusions: Bevacizumab is a safe therapeutic option in patients with metastatic colorectal cancer, provided that patients are provided close oncological and general medical monitoring.

POPRZEDNIE NUMERY