Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Marta A. Sobas, Tomasz Wróbel

Otrzymano/Received: 22.11.2016. Zaakceptowano/Accepted: 14.12.2016.

Rola czynników stymulujących wzrost kolonii (G-CSF) w profilaktyce neutropenii i gorączki neutropenicznej – aktualny stan wiedzy

The role of granulocyte colony-stimulating factors in the prevention of neutropenia and febrile neutropenia – the current state of knowledge OncoReview 2017; 1(25): 15-21. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5787.
STRESZCZENIE

Czynniki stymulujące wzrost kolonii (G-CSF, granulocyte colony-stimulating factor), wprowadzone w latach 90. ubiegłego wieku do profilaktyki ciężkiej neutropenii, znacznie poprawiły rokowania po chemioterapii mielotoksycznej. G-CSF przyspieszają odnowę szpiku kostnego, a w efekcie skracają czas trwania i nasilenie neutropenii oraz redukują ryzyko wystąpienia gorączki neutropenicznej. Obecnie dysponujemy preparatami krótko i długo działającymi. Artykuł ten omawia efektywność i profil działań niepożądanych G-CSF krótko i długo działających oraz ich miejsce w terapii w świetle aktualnych badań naukowych.

ABSTRACT

Granulocyte colony-stimulating factors, introduced in the 1990s to prevent neutropenic fever, improve patients’ prognosis after myelotoxic chemotherapy. G-CSFs accelerate bone marrow recovery, shortening the duration of neutropenia and reducing its intensity as well as the risk of febrile neutropenia. There are short- and long-acting G-CSFs available these days. This paper is a review of the efficacy, toxicity and indications for short- and long-acting G-CSFs as indicated in the most recent studies.

POPRZEDNIE NUMERY