Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Agnieszka Kolasińska-Ćwikła

Otrzymano/Received: 1.03.2017. Zaakceptowano/Accepted: 15.03.2017.

Oktreotyd LAR w terapii nowotworów neuroendokrynnych – podsumowanie doświadczeń

Octreotide LAR in neuroendocrine tumours – a summary of the experience OncoReview 2017; 1(25): 22-27. DOI: 10.5604/01.3001.0009.7412.
STRESZCZENIE

Nowotwory neuroendokrynne to heterogenna grupa nowotworów, które u większości chorych w chwili rozpoznania są w stadium zaawansowanym lub przerzutowym, uniemożliwiającym radykalne leczenie chirurgiczne. W terapii postaci nieresekcyjnych i/lub rozsianych dobrze zróżnicowanych podstawowe znaczenie ma użycie analogów receptora somatostatynowego. Jednym z dostępnych preparatów długo działającego analogu jest oktreotyd LAR, szeroko wykorzystywany do leczenia nowotworów neuroendokrynnych.

ABSTRACT

Neuroendocrine tumours are a rare and heterogeneous group of neoplasms. Most of the patients are diagnosed with locally advanced or metastatic disease and curative surgery is rarely an option. Somatostatin analogues have been shown to control the symptoms and growth of well-differentiated metastatic neuroendocrine tumours. Octreotide LAR is one of the treatment options.

POPRZEDNIE NUMERY