Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska, Ewa Bień, Anna Płoszyńska

Otrzymano/Received: 30.11.2016. Zaakceptowano/Accepted: 23.01.2016.

Inwazyjne zakażenie grzybicze u dziecka z mięsakiem Ewinga

Invasive fungal infection in a child with Ewing’s sarcoma OncoReview 2017; 1(25): 38-43. DOI: 10.5604/01.3001.0009.7393.
STRESZCZENIE

Inwazyjne zakażenie grzybicze (IZG) w złośliwych nowotworach litych występuje rzadko, ale znacznie zwiększa ryzyko nawrotu z powodu wydłużonych przerw w leczeniu onkologicznym. Przedstawiono przypadek IZG wywołanego przez Candida glabrata u 14-latki z zaawansowaną pozakostną postacią mięsaka Ewinga i przerzutami do szpiku kostnego, poddanej intensywnej chemioterapii (CWS, CEVAIE, EWING 2008 + VIDE) i radioterapii. Z powodu braku efektów usunięto guz z częścią kości krzyżowej i podano chemioterapię VAI. Ze względu na objawy infekcji wdrożono leczenie przeciwgrzybicze kaspofunginą, a następnie profilaktykę pozakonazolem. W ramach leczenia onkologicznego zastosowano megaterapię z auto-HSCT. Wystąpiły objawy zakażenia i powikłania gastrotoksyczne, dlatego zastosowano antybiotyki o szerokim spektrum i kompleks lipidowy amfoterycyny B. Mimo to doszło do wielonarządowego IZG, które stało się przyczyną zgonu. W wielolekowej chemioterapii z okresami wydłużonej agranulocytozy należy rozważyć profilaktykę pierwotną, tak jak u chorych z nowotworami hematologicznymi.

ABSTRACT

Invasive fungal infection (IFI) in patients with malignant solid tumours is rare, but it highly increases the risk of cancer recurrence because of prolonged discontinuation of cancer treatment. This paper presents a case of IFI induced by Candida glabrata in a 14-year-old girl with advanced Ewing’s sarcoma and metastases to the bone marrow. She was intensively treated with chemotherapy (CWS, CEVAIE, EWING 2008 + VIDE) and radiotherapy. As the treatment was ineffective, the tumour was surgically removed from the sacrum, and VAI chemotherapy was administered. Due to the symptoms of infection, antifungal treatment was initiated with caspofungin, followed by prophylaxis with posaconazole. In terms of anti-cancer treatment, the patient received megatherapy with auto-HSCT. Signs of infection and gastrotoxic complications developed, which is why broad-spectrum antibiotics and amphotericin B lipid complex were administered. Even so, a multisystem IFI appeared, causing the patient’s death. In multidrug chemotherapy with extended periods of agranulocytosis, primary prevention should be considered, similar to the one offered to patients with haematological malignancies.

POPRZEDNIE NUMERY