Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Katarzyna Styczkiewicz, Dariusz Sawka, Marek Styczkiewicz

Otrzymano/Received: 31.01.2017. Zaakceptowano/Accepted: 13.03.2017.

Inhibitory kinaz tyrozynowych – czy powinniśmy obawiać się powikłań sercowo-naczyniowych?

Tyrosine kinase inhibitors – should we worry about cardiovascular complications? OncoReview 2017; 2(26): 70-77. DOI: 10.24292/01.OR.300617.3.
STRESZCZENIE

Drobnocząsteczkowe inhibitory kinaz tyrozynowych stanowią skuteczną opcję terapeutyczną dla pacjentów z nowotworami hematologicznymi i guzami litymi. Z drugiej strony, podkreśla się znaczenie sercowo-naczyniowych działań niepożądanych związanych z ich stosowaniem, takich jak: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, choroba wieńcowa/ostre zespoły wieńcowe i wydłużenie odstępu QT. W niniejszej pracy omówiono mechanizmy leżące u podłoża zdarzeń sercowo-naczyniowych związanych z terapią inhibitorami kinaz tyrozynowych oraz przedstawiono możliwości ich prewencji i leczenia w praktyce klinicznej. Świadomość możliwych powikłań sercowo-naczyniowych, regularne monitorowanie, wczesna diagnoza i wdrożenie odpowiedniego leczenia w połączeniu ze ścisłą współpracą z kardiologami może zwiększyć korzyści z długoterminowej terapii tą grupą leków.

ABSTRACT

Small-molecular tyrosine kinase inhibitors constitute an effective therapeutic option in patients with hematologic malignancies and solid tumours. On the other hand, the significance of cardiovascular adverse events associated with their use is often emphasised. The events include arterial hypertension, heart failure, coronary disease/acute coronary syndromes, and long QT syndrome. The paper discusses the underlying mechanisms behind cardiovascular events associated with the treatment that involves tyrosine kinase inhibitors, and presents preventive and therapeutic options available in clinical practice. Awareness of the potential cardiovascular complications, regular follow-up, early diagnosis and initiation of appropriate treatment, combined with close collaboration with cardiology specialists, may enhance the benefits of long-term TKI therapy.

POPRZEDNIE NUMERY