Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Joanna Kufel-Grabowska

Otrzymano/Received: 26.02.2017. Zaakceptowano/Accepted: 6.03.2017.

Powikłania kardiologiczne wybranych przeciwciał stosowanych w immunoterapii onkologicznej

Cardiovascular complications of selected antibodies used in oncological immunotherapy OncoReview 2017; 2(26): 78-82. DOI: 10.24292/01.OR.300617.4.
STRESZCZENIE

Immunoterapia wspiera inne metody terapeutyczne i stanowi ważny element w walce z chorobą nowotworową. Jej głównymi zadaniami są: pobudzenie i skierowanie układu odpornościowego do walki z rakiem, hamowanie mechanizmów blokujących układ immunologiczny oraz bezpośrednie niszczenie komórek nowotworowych. Inny niż w przypadku chemio- czy hormonoterapii mechanizm działania wiąże się z odmiennym profilem działań niepożądanych. Leki hamujące działanie receptora HER2 mogą powodować objawy niewydolności serca, które najczęściej ustają po przerwaniu terapii. Bewacyzumab, przeciwciało anty-VEGF, indukuje wiele różnych powikłań kardiologicznych, m.in. nadciśnienie tętnicze, zmiany zatorowe w naczyniach tętniczych, a także krwawienie i krwioplucie oraz żylne zmiany zakrzepowo-zatorowe.

ABSTRACT

Immunotherapy supports other therapeutic methods and is an important element in the fight against cancer. Its main tasks include stimulation and guidance of the immune system to fight cancer, inhibition of the mechanisms that block the immune system, and direct destruction of neoplastic cells. Different from chemotherapy or hormonal therapy, its mechanism of action is associated with a different profile of adverse events. HER2 receptor inhibitors may cause symptoms of heart failure, which usually recede, once the treatment has been discontinued. Bevacizumab, an anti-VEGF antibody, induces numerous cardiovascular complications, including arterial hypertension, arterial embolism, haemorrhage and haemoptysis as well as venous thromboembolism.

POPRZEDNIE NUMERY