Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Tomasz Jankowski, Monika Urbaniak

Otrzymano/Received: 7.06.2017. Zaakceptowano/Accepted: 12.06.2017.

Wykorzystanie leków off-label w leczeniu raka piersi

Off-label drug use in breast cancer therapy OncoReview 2017; 2(26): 83-87. DOI: 10.24292/01.OR.300617.5.
STRESZCZENIE

Rak piersi to jeden z najczęstszych nowotworów na świecie, także Polsce. W jego leczeniu istotną rolę odgrywa chemioterapia. Większość stosowanych leków i schematów przeszła badania randomizowane i została zarejestrowana w tym wskazaniu, jednak wiele preparatów stosujemy off-label, czyli poza wskazaniami z charakterystyki produktu leczniczego. W pracy przedstawiono wykorzystanie kilku możliwości leczenia off-label w raku piersi, w celu pokazania, że może ono być uzasadnione i w wielu przypadkach okazuje się wskazane. Opisano stosowanie liposomalnej doksorubicyny w leczeniu przed- i pooperacyjnym, kapecytabiny w przypadku niepełnej skuteczności leczenia przedoperacyjnego oraz winorelbiny stosowanej w trybie metronomicznym. Ponadto celem artykułu było wskazanie podstaw prawnych i zasad dopuszczalności stosowania leków poza wskazaniami.

ABSTRACT

Breast cancer is one of the most common malignancies across the world, including Poland. Chemotherapy plays an important part in the treatment of the disease. Most of the available chemotherapy drugs and regimens have undergone randomized clinical studies and have been registered for that specific indication. However, a number of drugs are used in an off-label manner, i.e. outside the officially approved product specifications. The paper discusses the use of several off-label therapies in breast cancer in order to demonstrate that such treatment may be well-grounded and indeed turns out beneficial in many cases. It describes the use of liposomal doxorubicin in pre- and post-operative treatment, capecitabine for incomplete efficacy of preoperative treatment, and the administration of metronomic vinorelbine. Moreover, the paper is aimed at demonstrating the legal basis and the principles of marketing authorization of off-label drug use.

POPRZEDNIE NUMERY