Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Paweł Hernik, Maksymilian Kruczała, Marek Ziobro

Otrzymano/Received: 8.02.2017 Zaakceptowano/Accepted: 26.03.2017

Retrospektywna ocena leczenia ewerolimusem chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego

Retrospective assessment of everolimus treatment in patients suffering from advanced renal cell carcinoma OncoReview 2017; 2(26): 88-91. DOI: 10.24292/01.OR.300617.6.
STRESZCZENIE

Cel: Prezentacja wyników leczenia II linii jasnokomórkowego raka nerki. Materiał i metody: Przeanalizowano wyniki leczenia 32 chorych otrzymujących ewerolimus w II linii w latach 2011–2016 w Klinice Nowotworów Układowych i Uogólnionych Centrum Onkologii w Krakowie. Wyniki: Mediana czasu wolnego od progresji wyniosła 7 miesięcy. Stabilizację choroby uzyskano u 24 pacjentów. Działania niepożądane wystąpiły u 59% chorych, a większość stanowiły objawy w stopniach G1 i G2 według CTCAE. Najczęściej występowały: niedokrwistość, zapalenie jamy ustnej, wysypka i zmęczenie. Wnioski: Leczenie ukierunkowane molekularnie jest jedyną skuteczną i zarazem dostępną w Polsce terapią u pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, a ewerolimus stanowi u nich wartościową opcję terapeutyczną II linii po progresji po leczeniu inhibitorami kinaz tyrozynowych, szczególnie gdy konieczne jest uniknięcie sumowania się działań niepożądanych (odmienne profile toksyczności obu grup).

ABSTRACT

Objective: Results of second-line everolimus treatment in clear cell renal carcinoma. Material and methods: Clinical data of 32 patients of the Clinic of Systemic and Metastatic Malignancies, Centre of Oncology, Maria Sklodowska-Curie Memorial Institute (Krakow Branch) treated with second-line everolimus between 2011 and 2016 were analysed. Results: Median progression-free survival was 7 months. Stable disease was observed in 24 cases. Adverse events occurred in 59% of all patients, and the majority were mild and moderate (G1 and G2) according to CTCAE . The most frequent adverse events included anaemia, stomatitis, rash and fatigue. Conclusion: Molecularly targeted drugs offer the only effective and available therapy in Poland, which can be administered in patients with advanced renal cell carcinoma. Second-line everolimus is a valuable therapeutic option in the above mentioned group (following progression on first-line TKI therapy), especially when it is necessary to avoid the accumulation of similar adverse events after TKI treatment (different toxicity profiles).

POPRZEDNIE NUMERY