Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Elżbieta Wójcik, Joanna Kufel-Grabowska, Joanna Gierba-Tomczyk

Otrzymano/Received: 30.11.2017. Zaakceptowano/Accepted: 13.12.2017.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania niepegylowanej doksorubicyny liposomalnej w leczeniu zaawansowanego raka piersi

Efficacy and safety of non-pegylated liposomal doxorubicin in metastatic breast cancer therapy OncoReview 2017; 4(28): 162-167. DOI: 10.24292/01.OR.131217
STRESZCZENIE

Nowotwór złośliwy piersi należy do najczęściej diagnozowanych nowotworów złośliwych u kobiet w Polsce (ponad 17,5 tys.). Lekami podstawowymi w terapii systemowej raka piersi są antracykliny. W leczeniu choroby rozsianej schematy wielolekowe oparte na doksorubicynie pozwalają na uzyskanie remisji u 60–85% chorych, a jej średni czas wynosi ok. 12 miesięcy. Zastosowanie niepegylowanej doksorubicyny liposomalnej (NPLD) w połączeniu z cyklofosfamidem w leczeniu I linii choroby rozsianej w porównaniu z terapią doksorubicyną konwencjonalną i cyklofosfamidem znacznie ogranicza ryzyko kardiotoksyczności, daje wyższy odsetek odpowiedzi na leczenie i lepszą jego tolerancję. Dwa opisy leczenia pacjentek poddanych terapii NPLD stanowią przykłady, jak ważny jest wybór właściwej terapii, prawidłowe monitorowanie, wykrywanie i leczenie efektów ubocznych. Niepegylowana doksorubicyna liposomalna stosowana w leczeniu systemowym raka piersi w IV stopniu zaawansowania wydłuża życie chorych i poprawia jego jakość. Stanowi dobrą opcję paliatywnej terapii.

ABSTRACT

Breast cancer is the most frequently diagnosed female cancer in Poland (over 17,500 women). Anthracyclines have become one of the most important drugs in breast cancer systemic treatment. In the treatment of metastatic disease combination chemotherapy with doxorubicin provides the objective response rate of 60–85%, and the median time of progression-free survival is about 12 months. Non-pegylated liposomal doxorubicin (NPLD) in combination with cyclophosphamide is associated with a lower risk of cardiotoxicity, higher efficacy and more favourable toxicity profile as compared with conventional anthracycline regimes. Two cases of females patients treated with NPLD described in this article demonstrate the importance of the choice of chemotherapy, professional monitoring, early detection and treatment of adverse effects. Non-pegylated liposomal doxorubicin ordained in systemic treatment of stage IV breast cancer prolongs survival and enhances the quality of life. It is a reasonable option for palliative therapy.

POPRZEDNIE NUMERY