Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Marina F. Ballyuzek, Maria V. Mashkova

Otrzymano/Received: 20.11.2017. Zaakceptowano/Accepted: 28.11.2017.

Trudności w prowadzeniu terapii przeciwkrzepliwej wśród pacjentów w wieku podeszłym ze współwystępującą chorobą nowotworową, z migotaniem przedsionków i udarem krwotocznym

Problems of anticoagulant therapy in elderly cancer patients with atrial fibrillation and hemorrhagic stroke OncoReview 2017; 4(28): 168-170. DOI: 10.24292/01.OR.281117
STRESZCZENIE

Problemy związane z leczeniem przeciwzakrzepowym, a przede wszystkim antykoagulacją u pacjentów, u których choroba nowotworowa współistnieje z sercowo-naczyniową, zwłaszcza w starszym wieku, pozostają nierozwiązane. U pacjentów z nowotworem i z migotaniem przedsionków związanym z wiekiem stosowanie leków przeciwzakrzepowych wymusza duże ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych. Prawdopodobieństwo krwotoku wzrasta wraz z wiekiem; ponadto istnieje zagrożenie niebezpiecznymi interakcjami lekowymi ze względu na konieczność leczenia wielu dolegliwości. Tak więc istnieją sytuacje kliniczne, w których są duże trudności w wyborze właściwej, zgodnej ze standardami metody leczenia. W niniejszej pracy opisano przypadek pacjenta w podeszłym wieku z nawrotem raka płuca, wysokim ryzykiem wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej i napadową postacią migotania przedsionków leczonego nowymi doustnymi antykoagulantami.

ABSTRACT

The problems of antithrombotic and first of all, anticoagulant therapy in patients with concomitant oncological and cardiovascular pathology, especially in gerontological practice, remain to be unsolved. The need to use anticoagulants is dictated by a high risk of thromboembolism in cancer patients combined with age-associated atrial fibrillation. The risk of hemorrhage increases with the age; moreover, there is a risk of dangerous drug interactions due to the need of polymorbid pathology treatment. Thus, the clinical situation sometimes creates difficulties in choosing a proper tactic in patient management and following the existing treatment standards. A clinical case of a patient of an elder age with the recurrence of lung cancer, which has an established high-risk of thromboembolism, and with paroxysmal form of atrial fibrillation and new oral anticoagulants treatment, is considered.

POPRZEDNIE NUMERY