Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Jarosław Kępski, Marcin Kurzyna, Sebastian Szmit

Otrzymano/Received: 22.11.2017. Zaakceptowano/Accepted: 29.11.2017.

Nawrotowa zatorowość płucna u chorego z guzem nerki

Recurrent pulmonary embolism in a patient with renal tumor OncoReview 2017; 4(28): 171-175. DOI: 10.24292/01.OR.291117.1
STRESZCZENIE

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa jest jedną z głównych przyczyn nagłych zgonów pacjentów hospitalizowanych. Wśród klasycznych czynników ryzyka szczególne miejsce zajmuje choroba nowotworowa. Nawet 20% chorych onkologicznych dotknie epizod zakrzepowo-zatorowy, a u 10% będzie stanowić bezpośrednią przyczynę zgonu. W opisanym przypadku u chorej z jednoczasowo rozpoznaną zatorowością płucną i guzem nerki doszło do dorzutu zatorowości pomimo optymalnego leczenia przeciwkrzepliwego. Taki scenariusz powikłań świadczy na ogół o istotnym klinicznie zaawansowaniu choroby nowotworowej, wiąże się z gorszym rokowaniem i wymaga zindywidualizowanego postępowania terapeutycznego.

ABSTRACT

Venous thromboembolism is one of the main causes of sudden death in hospitalized patients. Among the classical risk factors involved, cancer occupies a special place. Up to 20% of oncological patients will develop a VTE episode, and in 10% of them, it will be a direct cause of death. In the case presented below, incidental pulmonary embolism and renal tumor were diagnosed at the same time, and there was an event of embolism despite optimal antithrombotic treatment. Such a scenario of complications may correlate with a clinically advanced stage of cancer, and may be associated with a poorer prognosis, requiring an individualized therapeutic management.

POPRZEDNIE NUMERY