Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Andrzej Nowicki, Paulina Duba, Marzena Lemanowicz

Otrzymano/Received: 29.10.2017. Zaakceptowano/Accepted: 14.11.2017.

Satysfakcja z życia chorych po radykalnym leczeniu choroby nowotworowej

Satisfaction with life after radical treatment of cancer OncoReview 2017; 4(28): 192-198. DOI: 10.24292/01.OR.141117
STRESZCZENIE

Wstęp: Leczenie nowotworów ma charakter wielodyscyplinarny i stanowi znaczne obciążenie dla chorych. Jakość życia jest pojęciem ściśle związanym z satysfakcją z życia, którą coraz częściej bada się jako wskaźnik jakości leczenia, szczególnie po wyleczeniu, pacjentów onkologicznych. Cel badań: Ocena satysfakcji z życia pacjentów po radykalnym leczeniu choroby nowotworowej. Materiał i metody: Badania obejmowały 100 osób (w tym 81 kobiet i 19 mężczyzn) w różnym wieku po radykalnym leczeniu nowotworów, przeprowadzono je w 2016 r. w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Zastosowano Skalę Satysfakcji z Życia (SWLS) w adaptacji Z. Juczyńskiego oraz kwestionariusz danych socjodemograficznych. Wyniki: Ogólnie chorzy mają przeciętną satysfakcję z życia – średnia punktowa wyniosła 22,37, natomiast stenowa 6,19. Nieznamiennie największą satysfakcję z życia (średnie punktowe) czerpały osoby czynne zawodowo: 22,67, między 41. a 50. r.ż.: 23,5, z wykształceniem średnim: 23,4, mające co najmniej jedno dziecko: 22,73. Nieznamiennie wyższą satysfakcję z życia osiągały osoby 3–5 lat od zakończenia leczenia: 23,05, bez chorób współistniejących: 22,77. Wnioski: Zasadniczo chorzy po leczeniu radykalnym mają przeciętną satysfakcję z życia, a u połowy z nich jest ona wysoka, niezależnie od czasu i rodzaju nowotworu. Czynniki socjodemograficzne nie wpływają na jej poziom.

ABSTRACT

Introduction: Cancer treatment is multidisciplinary in its character and places a heavy burden on the patient. Quality of life is a concept that is closely related to the satisfaction with life. Cancer patients’ satisfaction with life, especially after recovery, is an increasingly examined indicator of treatment quality. Aim of the study: Evaluation of satisfaction with life in patients after radical cancer treatment. Material and methods: The study included 100 people, 81 women and 19 men of all ages, following radical treatment of various cancers. The study was conducted in 2016 at the Centre of Oncology in Bydgoszcz. The study used the Satisfaction with Life Scale (SWLS), adapted by Z. Juczyński, as well as a sociodemographic data questionnaire. Results: In general, cancer patients have an average level of satisfaction with life – the average score was 22.37 and 6.19 sten. The greatest satisfaction with life (average points) was reported for professionally active people – 22.67, patients between 41–50 years old – 23.5, patients with secondary education – 23.4, and patients with at least one child – 22.73, though the differences were not statistically significant. Additionally, patients 3–5 years after treatment declared a higher satisfaction with life – 23.05, as did patients without concomitant diseases – 22.77, though again the results were statistically non-significant. Conclusions: In general, patients after radical anti-cancer treatment have an average satisfaction with life, and in half of them satisfaction with life is high, regardless of the duration and type of cancer. Sociodemographic factors have no impact on the satisfaction with life scores.

POPRZEDNIE NUMERY