Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Michał Wilk, Anna Walaszkowska-Czyż, Arkadiusz Rak, Michał Piłka, Sebastian Szmit

Otrzymano/Received: 9.03.2018. Zaakceptowano/Accepted: 26.03.2018.

Ostre zespoły wieńcowe w onkologii: strategia zachowawcza czy inwazyjna? – opis przypadku i przegląd literatury

Acute coronary syndromes in oncology: conservative or invasive strategies? Case study and literature review OncoReview 2018; 1(29): 5-10. DOI: 10.24292/01.OR.260318
STRESZCZENIE

Przedstawiamy przypadek 70-letniego mężczyzny z rozpoznanym przerzutowym, opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego i zaawansowanym rakiem pęcherza moczowego, u którego wystąpił zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST. Przyczyną niedokrwienia było krytyczne zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej oraz zwężenie w obrębie prawej tętnicy wieńcowej. Początkowo pacjent został zakwalifikowany do leczenia zachowawczego, ale ze względu na nasilające się objawy niedokrwienia mięśnia sercowego podjęto decyzję o interwencji hemodynamicznej. Implantowano 2 stenty uwalniające lek i uzyskano poprawę kliniczną. Po tym leczeniu chory był rozważany jako kandydat do dalszej terapii przeciwnowotworowej. Niestety z powodu progresji raka pęcherza moczowego, niedokrwistości i krwawienia stan kliniczny pacjenta się pogarszał. Zgon nastąpił po miesiącu od interwencji kardiologicznej. Niniejsza praca oprócz opisu przypadku zawiera przegląd literatury dotyczący zagadnień związanych z leczeniem ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST u chorych na nowotwory.

ABSTRACT

We present the case of a 70-year-old male patient with metastatic and castration-resistant prostate cancer as well as advanced bladder cancer, who suffered a non-ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI). The cause of ischemia was critical left main stem stenosis, and right coronary artery stenosis. Initially, the patient was qualified for conservative treatment, but due to the intensifying symptoms of myocardial ischemia, it was decided that a hemodynamic intervention was necessary. Two drug-eluting stents were implanted, leading to clinical improvement. Following the treatment, the patient was considered as a candidate for further anti-cancer therapy. Unfortunately, due to the bladder cancer progression, anaemia and haemorrhage, his clinical condition exacerbated, and the patient died about 1 month from the cardiac intervention. Apart from the case description, the paper includes a review of literature on the treatment of acute coronary syndromes without ST-segment elevation in cancer patients.

POPRZEDNIE NUMERY