Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Marta Frąckowiak, Tomasz Lewandowski

Otrzymano/Received: 14.01.2018. Zaakceptowano/Accepted: 28.02.2018.

Miejsce czynników stymulujących erytropoezę we współczesnej praktyce klinicznej

The role of erythropoiesis-stimulating agents in contemporary clinical practice OncoReview 2018; 1(29): 11-14. DOI: 10.24292/01.OR.280218
STRESZCZENIE

Niedokrwistość jest jednym z najistotniejszych czynników pogarszających jakość życia i ograniczających możliwości leczenia chorych na nowotwory złośliwe. W przypadku leczenia niedokrwistości chorób przewlekłych związanej z nowotworem należy rozważyć przetoczenie preparatów krwinek czerwonych lub zastosowanie rekombinowanych ludzkich czynników stymulujących erytropoezę (ESA, erythropoiesis-stimulating agent). Po przypadającej na początek XXI w. złotej erze ESA, na początku 2007 r., amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA, Food and Drug Administration) wydała szereg ostrzeżeń o zagrożeniach wiążących się ze stosowaniem ESA. Dotyczyły one m.in. zwiększenia ryzyka progresji choroby nowotworowej i prawdopodobieństwa wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ, VTE, venous thrombembolism), a także skrócenia całkowitego czasu przeżycia. Spowodowało to spadek wykorzystania czynników stymulujących erytropoezę w praktyce klinicznej. Wyniki najnowszych badań i metaanaliz wskazują na możliwość zastosowania ESA u chorych otrzymujących paliatywną, mielosupresyjną chemioterapię, ze stężeniem hemoglobiny < 10 g/dl i bez absolutnego niedoboru żelaza w celu uniknięcia konieczności przetoczeń preparatów krwinek czerwonych oraz poprawy jakości życia.

ABSTRACT

Anaemia is one of the most significant factors that lead to deteriorated quality of life and limited therapeutic possibilities in cancer patients. When treating chronic anaemia associated with a neoplastic disease, one should consider RBC transfusion or the use of recombinant human erythropoiesis-stimulating agents (ESA). In 2007, following the golden era of ESA at the beginning of the 21st century, the American Food and Drug Administration (FDA) issued a number of warnings related to the use of ESAs. They concerned, i.e., the increased risk of cancer progression, probability of venous thromboembolism (VTE), and reduced overall survival times. That has led to a decrease in the use of erythropoiesis-stimulating agents in clinical practice. Results of the most recent studies and meta-analyses indicate the possibility of using ESA in patients undergoing palliative myelosuppressive chemotherapy, with haemoglobin levels < 10 g/dl, and without absolute iron deficiency, in order to avoid red cell concentrate transfusions, and with the hope to improve the patient’s quality of life.

POPRZEDNIE NUMERY