Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Przemysław Dyrla, Magdalena Chmielewska, Marta Mazur, Przemysław Witek

Otrzymano/Received: 22.12.2017. Zaakceptowano/Accepted: 16.02.2018.

Znaczenie endosonografii w diagnostyce guzów neuroendokrynnych trzustki

The role of endoscopic ultrasound in diagnosing pancreatic neuroendocrine tumours OncoReview 2018; 1(29): 19-23. DOI: 10.24292/01.OR.160218
STRESZCZENIE

Guzy trzustki stanowią jedno z największych wyzwań w diagnostyce obrazowej nowotworów układu pokarmowego. Guzy wywodzące się z wysp trzustkowych są drugą po gruczolakorakach – zdecydowanie rzadszą – grupą nowotworów trzustki. Nowotwory neuroendokrynne (NET, neuroendocrine tumors) charakteryzują się odmiennymi objawami i tempem przebiegu procesu rozrostowego, a tym samym wymagają innego podejścia diagnostycznego i terapeutycznego niż gruczolakoraki. Endosonografia (EUS, endoscopic ultrasound) wydaje się niezbędnym elementem w procesie diagnostycznym NET trzustki. Odznacza się także wysoką czułością i swoistością w ich wykrywaniu. Prawidłowy wynik EUS w praktyce wyklucza obecność guza trzustki. W przypadku zaś potwierdzonej obecności guza pozwala na dokładne określenie stosunków anatomicznych i ocenę zaawansowania procesu rozrostowego. Ogromną zaletą EUS jest możliwość wykonania biopsji i ocena cytologiczna/histopatologiczna pobranego materiału. Zastosowanie kontrastu i dodatkowych komputerowych metod analizy obrazu zwiększa trafność diagnostyczną endosonografii. W artykule przedstawiono aktualne poglądy na temat zastosowania EUS w diagnostyce nowotworów trzustki ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów neuroendokrynnych.

ABSTRACT

Pancreatic tumour imaging poses one of the greatest challenges in gastroenteropancreatic tumour diagnostics. Though much less common than adenocarcinomas, tumours deriving from pancreatic islets are the second most common group of pancreatic tumours. The manifestations and growth rate of neuroendocrine tumours (NETs) differ from adenocarcinomas; thus, these tumour types require different diagnostic and therapeutic approaches. With its high sensitivity and specificity, endoscopic ultrasound (EUS) seems to be indispensable in pancreatic NET diagnostics. A negative EUS practically excludes the presence of a pancreatic tumour, while in definitive tumour cases, EUS is helpful in tumour staging, and in determining its precise anatomical location. One especially important benefit of EUS is the option of performing a biopsy for subsequent cytological and histopathological examinations. The use of contrast and additional computerized image analysis increases the diagnostic accuracy of EUS. This article presents current views on the use of EUS in pancreatic tumour diagnostics, with a particular emphasis on diagnosing NETs.

POPRZEDNIE NUMERY